คุณกฤตินาท อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกรรมการบริหาร และ คุณวรินทร์ลดา ลิ้มเจริญพรชัย  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขายและการตลาด บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ จำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ โดยอาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ และ อ.ชนุตร์ เตชธนนันท์ เป็นตัวแทนรับมอบ

Share this :