ห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Faculty of Music, Silpakorn University

library

แนะนำห้องสมุด

      ห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศด้านดนตรี ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเพื่อความบันเทิง โดยห้องสมุดได้นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาสร้างฐานข้อมูลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Music Library เพื่อให้บริการผู้ใช้ สามารถสืบค้นข้อมูลดนตรีได้หลากหลาย และรวดเร็วผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไร้สายทุกที่ภายในอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ นับเป็นการตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดทางด้านสถานที่ของคณะฯได้เป็นอย่างดี

      ห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาตร์ให้บริการแก่ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ซึ่งบุคคลทั่วไปนั้นสามารถเข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดได้

บริการ
 • -บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรีที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ/ตำราภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และโน้ตเพลง
 • -บริการวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 • -บริการโสตทัศนวัสดุด้านดนตรี (ซีดีเพลง ดีวีดี และภาพยนตร์)
 • -บริการให้ยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรี
 • -บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • -บริการอินเทอร์เน็ต
 • -บริการช่วยสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลดนตรี

1.  e-Music Library (www.172.16.10.3:3000 , คู่มือการใช้ e-Music Library ดาวน์โหลด)   **
2.  Naxos Music Library (http://www.naxosmusiclibrary.com/ ) **
3.  JSTOR (http://www.jstor.org ) ***
4.  EBSCO (http://search.ebscohost.com )   ***
5.  Proquest (http://search.proquest.com/autologin)  ***
6.  ThaiLis ( http://tdc.thailis.or.th/tdc/ )  ***

     **สามารถสืบค้นได้ภายในอาคารคณะดุริยางคศาสตร์เท่านั้น

     ***สามารสืบค้นได้ภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยศิลปากร  หรือ ระบบ VPN มหาวิทยาลัยศิลปากร เท่านั้น

ทรัพยากรสารสนเทศ
 • -สื่อสิ่งพิมพ์ด้านดนตรีภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ หนังสือ/ตำรา พจนานุกรม สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ Special Project โน้ตเพลง และวารสาร (A Day, Happening, เพลงดนตรี, Computer Music Journal , Downbeat, JazzTimes, Modern Drummer, Sound On Sound และ The Wire และหนังสือพิมพ์ (กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด มติชน และ Bangkok Post)
 • -สื่อโสตทัศนวัสดุด้านดนตรี ได้แก่ ซีดีเพลง ดีวีดี และภาพยนตร์
 • -สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านดนตรี ได้แก่ ฐานข้อมูล e-Music Library, EBSCO, JSTOR, Proquest,  Naxosmusiclibrary,ThaiLis และฐานข้อมูลอื่นๆ

เวลาเปิดบริการ

เปิดบริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 -17.30 น. เปิดบริการ : วันเสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น. ปิดบริการ : อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดราชการ

ที่อยู่ห้องสมุดดนตรี

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม.10170 โทรศัพท์ 0-2424-5623 ต่อ 21

บุคลากรห้องสมุด

นางสาว สุพัด ทองฉวี บรรณารักษ์

 เสนอความคิดเห็นได้ที่

facebook: ห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (sumusiclibrary@gmail.com)

facebook-icon

ข่าวสารห้องสมุด

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-Music library

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • แนะนำห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร