ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ

  • โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  • โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนและได้รับการแนะนำพัฒนาความรู้และความสามารถได้เต็ม ศักยภาพ ความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วย

(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ได้ศึกษาเล่าเรียนได้เต็มศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เสริมสร้างพันธมิตรระหว่าง ครู อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งคณาจารย์ในคณะดุริยางคศาสตร์ มศก. เพื่อยกระดับการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของชุมชน

(3) ร่วมกันแสวงหา คัดเลือก นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี รวมทั้งกำกับดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนให้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เต็มศักยภาพ

(4) สนับสนุนให้นักเรียนในโครงการฯ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้มีความสามารถเป็นเลิศทางดนตรี ของคณะดุริยางคศาสตร์ มศก.


Associazione “Amici della Musica” FEDELE FENAROLI Lanciano (CH), Italy

อิตาลี

ใน เทศกาลดนตรี The International Orchestral Music Courses – Lanciano 2011 ณ ประเทศอิตาลี ที่ผ่านมานั้น ทางคณะฯ ได้ส่งอ.ทัศนา นาควัชระ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอ.ดร.พรพรรณ บรรเทิงหรรษา เผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะการแสดงดนตรี และร่วมเป็นอาจารย์ควบคุมการฝึกซ้อมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมในเทศกาลดนตรี ดังกล่าว นอกจากนั้น นักศึกษาเครื่องมือเอกไวโอลิน น.ส.อธิยา วรวิจิตราพันธ์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมฝึกซ้อม โดยได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากทาง Associazione “Amici della Musica” FEDELE FENAROLI Lanciano (CH), Italy ด้วย

จากความสัมพันธ์อันดีใน การที่ทางคณะดุริยางคศาสตร์และ Associazione “Amici della Musica” FEDELE FENAROLI Lanciano (CH), Italy ร่วมกันสร้างสรรค์งานดนตรี และทำกิจกรรมดนตรีอันเป็นประโยชน์ทางวิชาการร่วมกัน ผู้บริหารของทั้งสองสถาบันจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะมีความตกลงร่วมกันทาง วิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Associazione “Amici della Musica” FEDELE FENAROLI  Lanciano (CH), Italy เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านดนตรีในประเทศไทย ต่อไป


Chung-Ang University, Korea

เกาหลี

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้บริหาร รวมถึงคณบดีคณะวิชาต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชุงอาง ได้ส่งศาสตราจารย์ ดร.แช ซัง-ฮวา (Professor Dr. Choi, Sang Wha) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญดนตรีเกาหลีเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย ศิลปากร เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ มหาวิทยาลัยชุงอาง ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.แช ซัง-ฮวา ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกดนตรีจากมหาวิทยาลัยชุงอางจำนวน 35 คน มาร่วมจัดแสดงดนตรีวัฒนธรรมเกาหลี แลกเปลี่ยนกับกับการแสดงดนตรีไทย-ดนตรีพื้นบ้าน-นาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยมีคณะศิลปินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการแสดงดนตรีร่วมสมัยจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในวันดังกล่าวด้วย โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “สายสัมพันธ์เพลงดนตรีเกาหลีไทย” โดยมีรายการแสดงพร้อมการบรรยายความรู้ดนตรีไทย-เกาหลี ให้แก่ผู้สนใจได้รับชมรับฟัง ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


 

 The University of Granada, Spain

สเปน

เมื่อ วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงคณบดี และผู้บริหารของคณะดุริยางคศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Oswaldo Lorenzo Qulies, Vice-Dean of Research, Postgraduate and International Programs of the Faculty of Education and Humanities (University of Granada, Spain) เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ The University of Granada, Spain ในการนี้ Dr. Oswaldo Lorenzo Qulies ได้ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “Musical Education: a Multidisciplinary Perspective” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

Share this :