คณะดุริยางคศาสตร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร” โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยความร่วมมือจากบุคคลในวงการดนตรีหลายท่าน นับเป็นคณะวิชาลำดับที่ ๑๐ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้อำนวยการคนแรก คือ เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ

Founded in 1998, the Faculty of Music was the initiative of Prof. Emeritus Dr. Trungjai Buranasomphop, the former President of the University, and set up as an Academic Development Project. It was established in collaboration with leading scholars of music as the tenth faculty of the university. Its first director was Prof., Dr.Manrat Srikaranonda National Artist

คณะดุริยางคศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๒ เปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว คือ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๓ เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้นเป็นหลักสูตรที่สาม และในปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะดุริยางคศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

The first program of the Faculty was a Bachelors Degree in Music Performance inaugurated in 1999. The programs for Jazz Studies and Commercial Music were added later, in 2000 and 2003 respectively. The Masters in Music Research and Development was introduced in 2009.

หลักสูตรการศึกษา

  1. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) หลักสูตรการศึกษา 4 ปี Bachelor of Music (B.Mus.) 4 years
    • สาขาวิชาการแสดงดนตรี Performance
    • สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส Jazz Studies
    • สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ Commercial Music
  2. ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.) หลักสูตรการศึกษา 2 ปี Master of Music (M.Mus.) 2 years
    • สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา Music Research and Development

สีประจำคณะ – สีชมพู Color Pink

 

การวิจัยและบริการทางวิชาการทางสังคม

คณะดุริยางคศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในวิชาที่เรียน โดยเน้นสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ออกแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน ณ สถานศึกษาและสถานที่สำคัญอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนับเป็นการบริการวิชาการ และส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพดนตรีที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติได้

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หล่อหลอมให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จบจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความโดดเด่นทางด้านดนตรี ควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการที่สามารถนำไปประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อ ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

Research and Mission:
The Faculty provides music education at the highest level. Through a variety of musical activities, students acquire professional experience while expanding their understanding of music and its roles within society. The Faculty has produced distinguished alumni, with many graduates now working as professional musicians. Through a combination of musical skill and academic knowledge, graduates are now contributing significantly to the country’s musical life.

 

Share this :