ปรัชญา

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญา

“ดนตรีเป็นศิลป์และศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์”

วิสัยทัศน์

“คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นสถาบันแห่งการวิจัยและสร้างสรรค์ เป็นแหล่งเสริมสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม”

Share this :