รางวัลและเกียรติยศ

“ASEAN Anthem (The ASEAN Way)”

คณะดุริยางคศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน ดนตรีเทียบเท่าสากล ได้สนับสนุนอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ และได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประกวดแข่งขันเพลงประจำอาเซียน (ASEAN Anthem Adjudicators’ Panel – A3P) รอบสุดท้ายขึ้น ณ โรงแรม พูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกเพลงชนะเลิศจากเพลงที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 10 เพลง

คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ คือ Mr. Haji Manaf bin Haji Kamis จากบรูไนฯ Dr. Sam Ang Sam จากกัมพูชา Mr. Purwa Caraka จากอินโดนีเซีย Mr. Khamphanh Phonthongsy จากลาว Mr. Ayob Ibrahim จากมาเลเซีย Mr. Tin Oo Thaung จากพม่า Mr. Agripino V. Diestro จากฟิลิปปินส์ Mr. Phoon Yew Tien จากสิงคโปร์ Mr. Pham Hong Hai จากเวียดนาม และพลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เป็นกรรมการจากประเทศไทย

นอกจาก นี้ยังมีกรรมการจากประเทศที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอีก 3 ประเทศ คือ Ms. Sandra Milliken จากออสเตรเลีย Mr. Bao Yuan-Kai จากจีน และ Ms. Keiko Harada จากญี่ปุ่น

HEro

หลังจากการถกกันอย่างกว้างขวางในหมู่คณะกรรมการแล้ว เพลงที่มีชื่อว่า “ASEAN Anthem (The ASEAN Way)” ประพันธ์โดย นายกิตติคุณ สดประเสริฐ นายสำเภา ไตรอุดม (อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) และนางพยอม วลัยพัชรา จากประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศเพลงประจำอาเซียน

Share this :