คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท โดยมุ่งผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตดุริยางคศาสตร์ที่มีฝีมือเป็นเยี่ยมเทียบเท่าสากล มีความรักความเข้าใจ และเข้าถึงศิลปะ การดนตรีได้ลึกซึ้ง มีศักยภาพที่พัฒนา ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีอุดมคติ สามารถสร้าง ประโยชน์ทั้งด้าน จิตใจและด้านวัตถุให้แก่สังคมและตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถปรับ ศิลปะการดนตรีให้เป็นงานอาชีพ ที่สร้างสรรค์ในสังคมได้ อีกทั้งยังพัฒนาทักษะความสามารถทางดนตรีอย่างถูกต้องจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางดนตรี ในระดับปริญญาตรี เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ การแสดงดนตรี (Performance) ดนตรีแจ๊ส (Jazz Studies) และดนตรีเชิงพาณิชย์ (Commercial Music) โดยนักศึกษาทุก ๆ สาขาวิชาจะต้องเรียนทั้งวิชาสามัญทั่วไป ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาทฤษฎี และวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี

            ในระดับปริญญาโท เปิดสอนเพียง 1 สาขาวิชา คือ สังคีตวิจัยและพัฒนา (Music Research and Development) โดยจัดโปรแกรมการศึกษาเป็น 5 สายวิชา ได้แก่ สายวิชาดนตรีวิทยาและมานุษยดุริยางควิทยา สายวิชาการแสดงดนตรี สายวิชาดนตรีแจ๊ส สายวิชาการประพันธ์ดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี และสายวิชาการจัดการดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี ซึ่งการศึกษาทุกสายวิชาจะมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในระดับสูง ทั้งการวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี สร้างบุคลากรดนตรีและนักวิชาการดนตรีรุ่นใหม่ที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยต่อไปในอนาคต

Share this :