สาขาวิชาการแสดงดนตรี

 

สาขาวิชาการแสดงดนตรี

aff-comerical

ชื่อหลักสูตร:
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี
Bachelor of Music Program in Performance

ชื่อปริญญา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี)
Bachelor of Music (Performance)

ค่าใช้จ่ายต่อ 1 ภาคการศึกษา

66,700 บาท

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต ประกอบด้วย
– วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
– วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      94   หน่วยกิต ประกอบด้วย
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 49 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต

ดาวน์โหลดหลักสูตร


 

Share this :