สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

ในระดับปริญญาตรี เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • การแสดงดนตรี (Performance)
  • ดนตรีแจ๊ส (Jazz Studies)
  • ดนตรีเชิงพาณิชย์ (Commercial Music)

โดยนักศึกษาทุก ๆ สาขาวิชาจะต้องเรียนทั้งวิชาสามัญทั่วไป ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาทฤษฎี และวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

aff-commercial3

 

ชื่อหลักสูตร:
Bachelor of Music Program in Commercial Music
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

ชื่อปริญญา
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีเชิงพาณิชย์)
Bachelor of Music (Commercial Music)

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
– วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  94 หน่วยกิต ประกอบด้วย
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 63 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดหลักสูตร


Share this :