สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

โดยนักศึกษาทุก ๆ สาขาวิชาจะต้องเรียนทั้งวิชาสามัญทั่วไป ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาทฤษฎี และวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
aff-jazz ชื่อหลักสูตร: ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส Bachelor of Music Program in Jazz Studies

ชื่อปริญญา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีแจ๊ส) Bachelor of Music (Jazz Studies)

ค่าใช้จ่ายต่อ 1 ภาคการศึกษา  66,700 บาท

 

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30หน่วยกิต ประกอบด้วย
– วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
– วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
– วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      94หน่วยกิต ประกอบด้วย
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32 หน่วยกิต
– วิชาบังคับ 49 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6หน่วยกิต

ดาวน์โหลดหลักสูตร


Share this :