สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

รายละเอียดของหลักสูตร  (มคอ.2)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทักษะด้านดนตรี)

 (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          วังท่าพระ คณะดุริยางคศาสตร์

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Arts Program in Entertainment Business and Music

 

2.  ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย               ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ดนตรีและธุรกิจบันเทิง)

ชื่อย่อภาษาไทย               ศศ.บ. ดนตรีและธุรกิจบันเทิง)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         Bachelor of Arts (Music and Entertainment Business)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ           B.A. (Music and Entertainment Business)

 

3.  วิชาเอก

            “ไม่มี”

4.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ       หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี

5.2  ภาษาที่ใช้     ภาษาไทย

5.3  การรับเข้าศึกษา     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1)   ผู้ประกอบการสายงานธุรกิจบันเทิง

(2)   ผู้ประกอบการสายงานธุรกิจบริการ

(3)   นักบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต

(4)   นักบริหารจัดการธุรกิจบริการ

(5)   นักการสื่อสารการตลาดทางด้านธุรกิจบันเทิง

(6)   นักธุรกิจดนตรี

(7)   ผู้สอนในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การตลาด ด้านธุรกิจบันเทิงและดนตรี

(8)   ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจดนตรี

(9)   นักวิชาการด้านธุรกิจดนตรี

กลุ่มวิชาธุรกิจบันเทิงและดนตรี จำนวน 44 หน่วยกิต

665 104 ธุรกิจบันเทิงและดนตรี 3(3-0-6)

(Entertainment and Music Business)

665 105 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 2(2-0-4)

(Introduction to Public Relations)

665 106 การตลาดธุรกิจบันเทิงและดนตรี 1 2(2-0-4)

(Entertainment and Music Marketing I)

665 107 การตลาดธุรกิจบันเทิงและดนตรี 2 2(2-0-4)

(Entertainment and Music Marketing II)

665 108 ธุรกิจสร้างสรรค์และการผลิต 2(2-0-4)

(Creative Business and Production)

665 109 ธุรกิจดนตรีและการผลิต 2(2-0-4)

(Music and Production Business)

665 110 การจัดการสนับสนุน 2(2-0-4)

(Sponsorship Management)

665 111 กฎหมายสาหรับธุรกิจบันเทิงและดนตรี 3(3-0-6)

(Entertainment and Music Business Laws)

665 112 การสื่อสารธุรกิจบันเทิง 3(3-0-6)

(Entertainment Business Communication)

665 113 การจัดการการแสดงสด 2(2-0-4)

(Live Performance Management)

665 114 การโฆษณาและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4)

(Advertising and E-Commerce)

665 115 การจัดการโครงการเบื้องต้น 3(1-4-4)

(Introduction to Project Management)

665 201 วิจัยธุรกิจบันเทิงและดนตรี 3(3-0-6)

(Entertainment and Music Research)

665 202 ทิศทางของธุรกิจดนตรีและกลยุทธ์ 2(2-0-4)

(Trends in Music Business and Strategies)

665 203 การบริหารจัดการศิลปิน 3(3-0-6)

(Artist Management)

665 204 การจัดงานโครงการเกี่ยวกับการตลาดบันเทิงและดนตรี 3(1-4-4)

(Music and Entertainment Marketing Project)

665 205 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสา หรับธุรกิจบันเทิง 2(2-0-4)

(Innovation and Technology for Entertainment Business)

665 206 สัมมนาธุรกิจบันเทิงและดนตรี 3(1-4-4)

(Entertainment and Music Seminar)

665 207 การฝึกงานด้านวิชาชีพ 6 (ไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง)*

(Professional Internship)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวน์โหลดหลักสูตร

 

 

 

 

Share this :