สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร:
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
Master of Music Program in Music Research and Development

ชื่อปริญญา
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา)
Master of Music (Music Research and Development)

โครงสร้างหลักสูตร         หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า    36    หน่วยกิต

แผน ก   แบบ ก1    วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แผน ก   แบบ ก2    วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข   การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

การสอบประมวลความรอบรู้ 
1. แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 ไม่มีการสอบประมวลความรอบรู้
2. แผน ข คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรู้ คือ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครบทุกรายวิชาตามแผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ                         254,000       บาท

สายวิชาที่เปิดสอน
1.  สายวิชาดนตรีวิทยาและมานุษยดุริยางควิทยา  (Musicology and Ethnomusicology)
2.  สายวิชาการแสดงดนตรี  (Music Performance)
3.  สายวิชาดนตรีแจ๊ส  (Jazz Study)
4.  สายวิชาการประพันธ์ดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี  (Composition and Music Technology)
5.  สายวิชาการจัดการดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี  (Music Management and Music Industry)

ดนตรีวิทยาและมานุษยดุริยางควิทยา  (Musicology and Ethnomusicology)
ศึกษาวิทยาการดนตรีในเชิงประวัติศาสตร์  เชิงระบบ  เชิงเปรียบเทียบ  บูรณาการความรู้สาขามานุษยวิทยา  สังคมวิทยา  จิตวิทยา  ปรัชญา  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ทบทวนหลักความรู้ความเชื่อในเชิงดนตรีที่เป็นแก่นสาระเดิมและแสวงหาความหมายใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลง  สำรวจค้นคว้างานเอกสารและการศึกษาภาคสนามในสังคมหรือพื้นที่ที่น่าสนใจ

การแสดงดนตรี  (Music Performance)
ศึกษาเครื่องดนตรีเอกหรือการขับร้องตามหลักวิชาการแสดงดนตรี  การพัฒนาขีดความสามารถเชิงทักษะและการสื่อความหมายเชิงสุนทรียศิลป์  การพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและการพัฒนาศักยภาพรวมวงดนตรี  ค้นคว้า  วิเคราะห์วิจัยบทเพลง  วรรณคดีดนตรีและเทคนิควิธีการที่นำมาใช้ในการแสดงความรู้ความสามารถเชิงดนตรี

ดนตรีแจ๊ส  (Jazz Study)
ศึกษาการปฏิบัติเครื่องดนตรี  การตีความและวิเคราะห์บทประพันธ์ดนตรีแจ๊สในระดับลึก  สื่อการสอนและวิธีการสอนในหัวข้อทฤษฏีดนตรีแจ๊ส  การฝึกปฏิบัติรวมวง  การฝึกปฏิบัติเดี่ยว  รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรดนตรีแจ๊สที่ใช้สอนนักเรียนในระดับเริ่มต้นจนถึงในระดับเชี่ยวชาญ

การประพันธ์ดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี  (Composition and Music Technology)
ศึกษาหลักการประพันธ์ดนตรีและเทคโนโลยีดนตรีในแต่ละสำนักความคิดหรือยุคสมัย  ระบบการตีความวิเคราะห์งานคีตนิพนธ์  บูรณาการวิธีคิด  วิจัยและทดลองเพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์  พร้อมทั้งนำเสนอผลงานคีตนิพนธ์ใหม่  ศึกษาทฤษฎีดนตรีขั้นสูงเพื่อนำไปพัฒนามาตรฐานวิชาการดนตรีตะวันตกในสังคมไทย

การจัดการดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี  (Music Management and Music Industry)
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการดนตรี  โดยเฉพาะในระบบสังคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อพัฒนาการดนตรี  ความรู้ในการผลิตงาน  การกำหนดและรักษาคุณภาพสินค้า  ความรู้ด้านสื่อประชาสัมพันธ์  ตลาดดนตรีในประเทศไทยและการตลาดของโลก  ค้นคว้าวิจัยดนตรีเชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐานวิชาการและประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางด้านดนตรี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอื่น ๆ  โดยมีประสบการณ์ทางด้านดนตรี  และมีจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรี จำนวน 2 ท่าน (ดาวนโหลดฟอร์ม “หนังสือแนะนำผู้สมัครสาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา”

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การรับสมัคร สมัครออนไลน์เท่านั้น รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่ 
รอบ 1     ระหว่างเดือนมกราคม –  กุมภาพันธ์
รอบ 2     ระหว่างเดือนมกราคม  –  มิถุนายน

รายวิชาสอบคัดเลือก
1.  ภาษาอังกฤษทั่วไป  Silpakorn English Proficiency Test **  รายละเอียดการสอบ คลิกที่นี่
2.  ความรู้ทั่วไปทางดนตรี  (ทฤษฎีดนตรี  ประวัติศาสตร์ดนตรี  และหัวข้อปัจจุบันทางดนตรี)
3.  ทักษะการปฏิบัติดนตรี  (เฉพาะสายวิชาการแสดงดนตรี  และดนตรีแจ๊ส)
4.  สัมภาษณ์

            **  งดเว้นการสอบภาษาอังกฤษทั่วไป  กรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นและผลการสอบดังกล่าว  จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด คือ

TOEFL (paper based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
TOEFL (computer based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน
TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 625 คะแนน
CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
TU-GET ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

หมายเหตุ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่  http://www.graduate.su.ac.th/

หรือสอบถามข้อมูล รายละเอียดหลักสูตร โทรศัพท์ 028497500 ต่อ 32104

วิธี/ขั้นตอนการสมัคร ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 028497502

Master of Music Program

Master of Music (Music Research and Development)

Program Outline         Total (minimum)    36    Credit

 

Plan A   Type 1    Thesis                                 36              Credit

Plan A   Type 2    Thesis                                 12              Credit

Plan B    Independent Study                         6                 Credit

 

Academic Expenses in Thai Baht:  Grand Total 254,000 THB

Registration of courses: Students will then be invited to register for the programme with Silpakorn University and pay the first semester’s tuition fees. Our staff will help guide you through this process.

Comprehensive Examination
1. Plan A   Type 1  and Type 2      No Comprehensive Examination
2. Plan B  Requirement :Completion of all coursework.

Program
1.  Musicology and Ethnomusicology
2.  Music Performance
3.  Jazz Study
4.  Composition and Music Technology
5.  Music Management and Music Industry
6. Conducting (Commencing in August 2018)

Admission Requirements

 1. Complete a Bachelor’s degree in music program (or equivalent) from an academic institute accredited by Ministry of Education, Royal Thai Government.
 1. An applicant must complete a Bachelor’s degree and has working experience in related field. Letter of Recommendation from 2 professional is required.

 

Intake

New academic year starts every August. Please check with graduation center for specific application periods.

Online Apply only: Click >>

First Round January – February

Second Round January – June

 

Music and English Test

 1. Silpakorn English Proficiency Test*

More info click >> http://www.sept.su.ac.th/

SEPT Registration Click >>  http://www.sept.su.ac.th/register/register1.php

 1. General Music Test (Music Theory History of Music and Current Topic in Music)
  3.  Music Audition (Performance and Jazz Program only)
  4.  Interview

** An applicant without the required score must have official English language test score not older than two years from the application date is acceptable as follows:

TOEFL (paper based)                        minimum score requirement                  500

TOEFL (computer based)                 minimum score requirement                  173

TOEFL (internet based)                     minimum score requirement                   61

IELTS                                                   minimum score requirement                  5.5

TOEIC                                                  minimum score requirement                  625

CU-TEP                                                minimum score requirement                  60

TU-GET                                                minimum score requirement                  450

 

How to Apply

 1. A completely filled-in only application form http://app.graduate.su.ac.th/ccgrad/APPLICANT.asp
 2. Print invoice out and pay the application fee of THB 1,200 through one of the following channels:

Application Documents

 1. Enclose 1 or 2 inch photo with application
 2. A receipt of payment from bank
 3. A copy of previous education transcript and diploma: Bachelor’s Degree.
 4. A copy of government identification document: Passport (for Non-Thai) or Identification Card (for Thai)
 5. A copy of House’s Registration (for Thai)
 6. A copy of official English language test score (if any)
  A copy of an official English language test score not older than two years from the application date is acceptable as follows: TOEFL / IELTS / TOEIC / CU-TEP / TU-GET An applicant without the required score must take the SUIC English Proficiency Test.
 7. A “Statement of Purpose” stating the reason to study in the selected program in 1-2 pages of the A-4 size.

 

ดาวน์โหลดหลักสูตร

lecture recital
Share this :