สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร:
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
Master of Music Program in Music Research and Development

ชื่อปริญญา
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา)
Master of Music (Music Research and Development)

โครงสร้างหลักสูตร         หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า    36    หน่วยกิต

แผน ก   แบบ ก1    วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แผน ก   แบบ ก2    วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข   การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

การสอบประมวลความรอบรู้ 
1. แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 ไม่มีการสอบประมวลความรอบรู้
2. แผน ข คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรู้ คือ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครบทุกรายวิชาตามแผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ                         254,000       บาท

สายวิชาที่เปิดสอน
1.  สายวิชาดนตรีวิทยาและมานุษยดุริยางควิทยา  (Musicology and Ethnomusicology)
2.  สายวิชาการแสดงดนตรี  (Music Performance)
3.  สายวิชาดนตรีแจ๊ส  (Jazz Study)
4.  สายวิชาการประพันธ์ดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี  (Composition and Music Technology)
5.  สายวิชาการจัดการดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี  (Music Management and Music Industry)

ดนตรีวิทยาและมานุษยดุริยางควิทยา  (Musicology and Ethnomusicology)
ศึกษาวิทยาการดนตรีในเชิงประวัติศาสตร์  เชิงระบบ  เชิงเปรียบเทียบ  บูรณาการความรู้สาขามานุษยวิทยา  สังคมวิทยา  จิตวิทยา  ปรัชญา  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ทบทวนหลักความรู้ความเชื่อในเชิงดนตรีที่เป็นแก่นสาระเดิมและแสวงหาความหมายใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลง  สำรวจค้นคว้างานเอกสารและการศึกษาภาคสนามในสังคมหรือพื้นที่ที่น่าสนใจ

การแสดงดนตรี  (Music Performance)
ศึกษาเครื่องดนตรีเอกหรือการขับร้องตามหลักวิชาการแสดงดนตรี  การพัฒนาขีดความสามารถเชิงทักษะและการสื่อความหมายเชิงสุนทรียศิลป์  การพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและการพัฒนาศักยภาพรวมวงดนตรี  ค้นคว้า  วิเคราะห์วิจัยบทเพลง  วรรณคดีดนตรีและเทคนิควิธีการที่นำมาใช้ในการแสดงความรู้ความสามารถเชิงดนตรี

ดนตรีแจ๊ส  (Jazz Study)
ศึกษาการปฏิบัติเครื่องดนตรี  การตีความและวิเคราะห์บทประพันธ์ดนตรีแจ๊สในระดับลึก  สื่อการสอนและวิธีการสอนในหัวข้อทฤษฏีดนตรีแจ๊ส  การฝึกปฏิบัติรวมวง  การฝึกปฏิบัติเดี่ยว  รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรดนตรีแจ๊สที่ใช้สอนนักเรียนในระดับเริ่มต้นจนถึงในระดับเชี่ยวชาญ

การประพันธ์ดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี  (Composition and Music Technology)
ศึกษาหลักการประพันธ์ดนตรีและเทคโนโลยีดนตรีในแต่ละสำนักความคิดหรือยุคสมัย  ระบบการตีความวิเคราะห์งานคีตนิพนธ์  บูรณาการวิธีคิด  วิจัยและทดลองเพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์  พร้อมทั้งนำเสนอผลงานคีตนิพนธ์ใหม่  ศึกษาทฤษฎีดนตรีขั้นสูงเพื่อนำไปพัฒนามาตรฐานวิชาการดนตรีตะวันตกในสังคมไทย

การจัดการดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี  (Music Management and Music Industry)
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการดนตรี  โดยเฉพาะในระบบสังคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อพัฒนาการดนตรี  ความรู้ในการผลิตงาน  การกำหนดและรักษาคุณภาพสินค้า  ความรู้ด้านสื่อประชาสัมพันธ์  ตลาดดนตรีในประเทศไทยและการตลาดของโลก  ค้นคว้าวิจัยดนตรีเชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐานวิชาการและประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางด้านดนตรี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอื่น ๆ  โดยมีประสบการณ์ทางด้านดนตรี  และมีจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรี จำนวน 2 ท่าน (ดาวนโหลดฟอร์ม “หนังสือแนะนำผู้สมัครสาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา”

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การรับสมัคร สมัครออนไลน์เท่านั้น รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่ 
รอบ 1     ระหว่างเดือนมกราคม –  กุมภาพันธ์
รอบ 2     ระหว่างเดือนมกราคม  –  มิถุนายน

รายวิชาสอบคัดเลือก
1.  ภาษาอังกฤษทั่วไป  Silpakorn English Proficiency Test **  รายละเอียดการสอบ คลิกที่นี่
2.  ความรู้ทั่วไปทางดนตรี  (ทฤษฎีดนตรี  ประวัติศาสตร์ดนตรี  และหัวข้อปัจจุบันทางดนตรี)
3.  ทักษะการปฏิบัติดนตรี  (เฉพาะสายวิชาการแสดงดนตรี  และดนตรีแจ๊ส)
4.  สัมภาษณ์

**  งดเว้นการสอบภาษาอังกฤษทั่วไป  กรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นและผลการสอบดังกล่าว  จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด คือ

TOEFL (paper based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
TOEFL (computer based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน
TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 625 คะแนน
CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
TU-GET ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

หมายเหตุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่  http://www.graduate.su.ac.th/

หรือสอบถามข้อมูล รายละเอียดหลักสูตร โทรศัพท์ 028497500 ต่อ 32104

วิธี/ขั้นตอนการสมัคร ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 028497502

Master of Music Program

Master of Music (Music Research and Development)

Program Outline         Total (minimum)    36    Credit

Plan A   Type 1    Thesis                                 36              Credit

Plan A   Type 2    Thesis                                 12              Credit

Plan B    Independent Study                         6                 Credit

 

Academic Expenses in Thai Baht:  Grand Total 254,000 THB

Registration of courses: Students will then be invited to register for the programme with Silpakorn University and pay the first semester’s tuition fees. Our staff will help guide you through this process.

Comprehensive Examination
1. Plan A   Type 1  and Type 2      No Comprehensive Examination
2. Plan B  Requirement :Completion of all coursework.

Program
1.  Musicology and Ethnomusicology
2.  Music Performance
3.  Jazz Study
4.  Composition and Music Technology
5.  Music Management and Music Industry
6.  Music education

Admission Requirements

 1. Completed a Bachelor’s degree in music program (or equivalent) from college/university.
 2. An applicant must complete a Bachelor’s degree and has working experience in related field. Letter of Recommendation  is required.

 How to Apply

 1. A completely filled-in only application form http://www.graduate.su.ac.th/admission/test.php
 2. Print invoice out and pay the application fee of THB 1,200. Payment can be made by funds transferring.

Admission Period and Requirement

New academic year starts every August. Please check with graduation center for specific application periods.

Details Intake 1 Intake 2

1. Online apply and application payment

Complete all application questions; you will be prompted to pay a THB 1500 application fee.

http://www.graduate.su.ac.th/admission/test.php

February 1 – April 12 2018 February 1 – June 25, 2018

2. Download requirements and supplemental application materials

– Letter of Recommendation
– Statement of Purpose
– Letter of Approval

3. Submit requirements and supplemental application materials

Mailed should be sent to:
Graduated school
22 Boromrachchachonnani
Talingchan BKK, Thailand 10170

February 1 –April 12, 2018

 

 

 

February 1 – June 25, 2018

 

 

 

4. Announcement of applicants qualified for admissions May 4, 2018 July 13, 2018

5. Music test and interview

 

 

 

 

May 5-6, 2018

09.00 – 12.00 Music Fundamentals Test

13.00 – 16.30 Interview

July 14-15, 2018

09.00 – 12.00 Music Fundamentals Test

13.00 – 16.30 Interview

6. Announcement of Successful Candidates May 11, 2018 July 20, 2018
7. New Student Registration and Enrollment June 1, 2018 August 10, 2018
8. Orientation August 16, 2018
9. Classes begin August 19,2018

 Requirements and supplemental application materials

 1. Enclose 1 or 2 inch photo with application
 2. A receipt of payment from bank
 3. An official transcripts, graduation certificates and degree certificates from all colleges/universities attended.
 4. A copy of government identification document: Passport (for Non-Thai) or Identification Card (for Thai)
 5. A copy of House’s Registration (for Thai)
 6. A copy of an official English language test score not older than two years from the application date is acceptable as follows: TOEFL / IELTS / TOEIC / CU-TEP / TU-GET An applicant without the required score must take the SUIC English Proficiency Test.
 7. A “Statement of Purpose” stating the reason to study in the selected program in 1-2 pages of the A-4 size. (Click here to download form)
 8. A letter of recommendation. (Click here to download form)
 9. A letter of approval in case of applicant completes a Bachelor’s degree not equivalent. (Click here to download form)

** All documents issued in a foreign language must be accompanied by a certified literal and complete English translation.

Music and English Test

 1. Silpakorn English Proficiency Test*
  More info click >> http://www.sept.su.ac.th/
  SEPT Registration Click >>  http://www.sept.su.ac.th/register/register1.php
 1. General Music Test (Music Theory History of Music and Current Topic in Music)
 2. Music Audition (Performance and Jazz Program only)
 3. Interview

** An applicant without the required score must have official English language test score not older than two years from the application date is acceptable as follows:

TOEFL (paper based) minimum score requirement 500
TOEFL (computer based) minimum score requirement 173
TOEFL (internet based) minimum score requirement 61
IELTS minimum score requirement 5.5
TOEIC minimum score requirement 625
CU-TEP minimum score requirement 60
TU-GET minimum score requirement 450

 

Master of Music Program
lecture recital

 

Share this :