สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

Music and Entertainment Business

The fields of creativity, music, arts, various entertainment courses in singing, history of western music, criticism of music in Thailand, and actual implementation of relevant businesses have been integrated into the Music and Entertainment Business Program.  This intensive program has emphasized the importance of businesses concerning the modern communications supporting the era of digital content and digital TV both in the present and the future; fashion, sports; the subjects of accounting & finances and statistics, etc.

หลักสูตร: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
Program: Bachelor of Arts Program in Entertainment Business and Music

ชื่อปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ดนตรีและธุรกิจบันเทิง)
Degree: Bachelor of Arts (Music and Entertainment Business)

Tuition Fee 54,000 THB / 1 Semester

Major –

Career Parts and Related Career /อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1)   ผู้ประกอบการสายงานธุรกิจบันเทิง

(2)   ผู้ประกอบการสายงานธุรกิจบริการ

(3)   นักบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต

(4)   นักบริหารจัดการธุรกิจบริการ

(5)   นักการสื่อสารการตลาดทางด้านธุรกิจบันเทิง

(6)   Music Business

(7)   ผู้สอนในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การตลาด ด้านธุรกิจบันเทิงและดนตรี

(8)   ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจดนตรี

(9)   นักวิชาการด้านธุรกิจดนตรี

You’ll learn

Music and Entertainment Business Program

 

 

 

Share this :