โปรแกรมศิลป์ดนตรี SUFM-ACT Pre-College of Music

IMG_3931 web

อาคารคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

MOU SUFM-ACT_1

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์ มศก. และ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

MOU SUFM-ACT_2

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์ มศก. และ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในการจัดแผนการเรียนศิลป์ดนตรีขึ้น ภายใต้ชื่อ SUFM-ACT Pre-College of Music ด้วยปรัชญาและแนวคิดที่จะฟูมฟักเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตั้งแต่เยาว์วัย ความสามารถด้านดนตรีก็เหมือนกับความสามารถด้านกีฬา ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตั้งแต่เล็ก มิฉะนั้น กล้ามเนื้อต่างๆที่ใช้เล่นดนตรีจะค่อยๆขาดความยืดหยุ่นและอาจได้รับการพัฒนาไปในแนวทางที่ผิดๆ ปัจจัยเหล่านี้ ทำให้เยาวชนไทยเสียโอกาสในการเป็นดาวเด่นด้านดนตรีในเวทีโลก ทั้งๆที่เยาวชนไทยโดยพื้นฐานเป็นคนที่เล่นดนตรีได้ไพเราะอยู่แล้ว แต่มักจะแพ้ชาวต่างประเทศในเรื่องเทคนิคดนตรี เยาวชนในประเทศไทยหลายๆคนมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีอย่างโดดเด่น แต่ไม่ได้รับการศึกษาด้านดนตรีที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีตั้งแต่เยาว์วัยอย่างทันท่วงที จึงมิได้ประสบความสำเร็จตามที่หวัง  และประเทศไทยก็เสียโอกาสที่จะมีนักดนตรีระดับโลกชาวไทยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ

นี่คือเหตุและแรงบันดาลใจที่คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีความพร้อมด้านบุคลาการด้านดนตรีระดับแนวหน้าของชาติ จึงร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ และนโยบายที่ให้ความสำคัญเรื่องดนตรี จับมือกันทำโครงการ SUFM-ACT Pre-College Music ขึ้น โดยการส่งคณาจารย์จากคณะดุริยางคศาสตร์ มศก. ไปสอนวิชาดนตรีให้กันนักเรียนของโรงเรียนอัสส้มชัญธนบุรีใระดับมัธยมศึกษา 4-6  ซึ่งจะยังประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาเยาวชนของชาติด้านดนตรีเพื่อแข่งขันกับนานาชาติสืบไป

Link : โปรดติดตามกิจกรรมของ ACT Music Center โดยความร่วมมือของคณะดุริยางคศาสตร์ได้ที่ลิงค์นี้

Share this :