รายละเอียดการรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรี

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี มีความสนใจงานด้านดนตรี เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จำนวน 4 หลักสูตร คือ

 • การรับนักศึกษา (รอบ 1 และ 2 สมัครผ่านเวปไซด์มหาวิทยาลัย)
  • รอบที่ 1 : Portfolio และทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี
  • รอบที่ 2 : ระบบโควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี
  • รอบที่ 5 : การรับตรงอิสระ
 • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้องได้ดี (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต)
  • มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต)
  • มีเกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลายรวมไม่ต่ำกว่า 2.00 (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)
  • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ดาวน์โหลดฟอร์ม

 

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษาของสถาบันนั้น

 • ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก ** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Share this :