Commercial Music

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์

กรุณาคลิกแต่ละหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด

 

รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วยการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รอบ 1/2 Portfolio และ สอบความถนัดทางด้านดนตรี
รับสมัครhttp://www.admission.su.ac.th 27 ธ.ค.60 -24 ม.ค.61
ชำระเงินค่าสมัคร 27 ธ.ค.60 -25 ม.ค.61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Portfolio

http://www.music.su.ac.th

23 ก.พ.61
สอบความถนัดทางด้านดนตรี พร้อมสอบสัมภาษณ์ 10-11 มี.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 13 มี.ค.61

ผู้ผ่านสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัย

http://www.admission.su.ac.th

14 มี.ค.61
ประกาศรายชื่อการยืนยันสิทธิ์ 15 มี.ค.61
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ทาง http://tcas.cupt.net 19-21 มี.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 มี.ค.61
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซด์ http://www.reg.su.ac.th และชำระเงินผ่าน ธนาคาร 1-5 เม.ย.61

จำนวนรับ  รอบที่ 1/1 ไม่เปิดรับ
รอบที่ 1/2 จำนวน 10 คน รับสมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร www.admission.su.ac.th

ขั้นตอนการพิจารณาในรอบที่ 1/2 

  1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีสัดส่วนคะแนน 40%
    2. ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เข้าสอบสัมภาษณ์ มีสัดส่วนคะแนน 20% และทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี มีสัดส่วนคะแนน 40% โดยให้นำเครื่องดนตรีมาด้วย เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio จาก ข้อ 1 (รายละเอียดแนวเพลงสอบ  คลิกที่นี่ )

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย

(1) ใบรับรองความสามารถ และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน
(2) รายละเอียดการทำกิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม
(3) ผลการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีจากสถาบันดนตรี อาทิ ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity, ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร (SUFM Music Craftsmanship Certificate (MCC) (ถ้ามี) (สมัครสอบ คลิกที่นี่ / แนวเพลงที่ใช้ในการสอบ คลิกที่นี่)
(4) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่างๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)
(5) ผลงานการประพันธ์เพลงที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือ สื่อออนไลน์ที่มีกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกับเว็ปไซด์กำหนด พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมาและความสำเร็จของผลงาน
(6) คลิปการแสดงความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube  จากนั้นนำ link การแสดงมากรอกใน คลิกที่นี่
(7) เอกสารในข้อ 1-4 และอื่นๆ ให้จัดส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) รอบ 1/1 ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 รอบ 1/2 ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
สถานที่จัดส่ง  :    คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   เลขที่ 22  ถ.บรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กทม. 10170
(วงเล็บมุมซอง (สมัครสอบคัดเลือกฯ ปี 61 สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ รอบ……….)

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ

รอบที่ 2 ระบบโควตา ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะและปฏิบัติดนตรี
รับสมัคร http://www.admission.su.ac.th     2 ก.พ.61-30มี.ค.61
ชำระเงินค่าสมัคร 2 ก.พ.61-31มี.ค.61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทฤษฎีดนตรี โสตทักษะและปฏิบัติดนตรี

http://www.music.su.ac.th

12 เม.ย.61
สอบทฤษฎีดนตรี โสตทักษะและปฏิบัติดนตรี พร้อมสอบสัมภาษณ์ 21-22 เม.ย.61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 24 เม.ย.61

ผู้ผ่านสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัย

http://www.admission.su.ac.th

25-26 เม.ย.61
ประกาศรายชื่อการยืนยันสิทธิ์ 27 เม.ย.61
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ทาง http://tcas.cupt.net 3-6 พ.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 พ.ค.61
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซด์ http://www.reg.su.ac.th และชำระเงินผ่าน ธนาคาร

18-22 พ.ค.61

 

รับสมัครโรงเรียนและวิทยาลัย ในเขตภูมิภาคตะวันตก  ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ จำนวน 28 จังหวัด (กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี) ตลอดจนโรงเรียนที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะดุริยางคศาสตร์ (โรงเรียนวัดสุทธิวราราม/ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย/ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม) และโรงเรียนภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี”จำนวนรับ 12 คน

วิชาที่ใช้ในการทดสอบ

(1) ทฤษฎีดนตรี
(2) โสตทักษะ
(3) ปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือขับร้อง (รายละเอียดการการสอบ คลิกที่นี่ )
(4) พื้นฐานผู้ผลิตงานดนตรี ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับดนตรี  (รายละเอียดการการสอบ คลิกที่นี่ )
(5) สัมภาษณ์

รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน 

Updated

รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน (ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะและปฏิบัติดนตรี)

รับสมัคร http://tcas.cupt.net 9 – 19 พ.ค.61
ชำระเงินค่าสมัคร 9 – 20 พ.ค.61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตามเกณฑ์การคัดเลือก

(ประกาศทางเว็บไซต์ ทปอ. http//tcas.cupt.net)

28 พ.ค.61
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาทางเว็บไซด์ http://tcas.cupt.net ในหัวข้อ “เลือกคณะ” 1 – 3 มิ.ย.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย.61
สอบทฤษฎีดนตรี โสตทักษะและปฏิบัติดนตรี พร้อมสอบสัมภาษณ์ 10 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ประกาศทางเว็บไซต์ ทปอ. http//tcas.cupt.net) 14 มิ.ย. 61

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซด์ http://www.reg.su.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

หรือ ธนาคารธนชาติ

18 – 22 มิ.ย. 61

 

รอบที่  5 การรับตรง

รอบที่ 5 รับตรง
รับสมัคร http://www.music.su.ac.th/admission 16-26 ก.ค.61
ชำระเงินค่าสมัคร 16-27 ก.ค.61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทฤษฎีดนตรี โสตทักษะและปฏิบัติดนตรี

http://www.music.su.ac.th

31 ก.ค.61
สอบทฤษฎีดนตรี โสตทักษะและปฏิบัติดนตรี พร้อมสอบสัมภาษณ์ 4-5 ส.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 7 ส.ค. 2561
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซด์ http://www.reg.su.ac.th และชำระเงินผ่าน ธนาคาร

8-12 ส.ค.61

 

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.music.su.ac.th/quota

จำนวนที่รับ 10 คน

(1) ทฤษฎีดนตรี
(2) โสตทักษะ
(3) ปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือขับร้อง (รายละเอียดการการสอบ คลิกที่นี่ )
(4) พื้นฐานผู้ผลิตงานดนตรี ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับดนตรี  (รายละเอียดการการสอบ คลิกที่นี่ )
(5) สัมภาษณ์

หมายเหตุ กรณีที่การรับแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จำนวนการรับนักศึกษาจะนำไปบวกเพิ่มในรอบถัดไป

Share this :