หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์

กรุณาคลิกแต่ละหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด

 

รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วยการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

จำนวนรับ  รอบที่ 1/1 ไม่เปิดรับ

รอบที่ 1/2 จำนวน 10 คน รับสมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร www.admission.su.ac.th

ขั้นตอนการพิจารณาในรอบที่ 1/2 

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีสัดส่วนคะแนน 40%
ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เข้าสอบสัมภาษณ์ มีสัดส่วนคะแนน 20% และทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี มีสัดส่วนคะแนน 40% โดยให้นำเครื่องดนตรีมาด้วย (รายละเอียดแนวเพลงสอบ  คลิกที่นี่ )

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย

(1) ใบรับรองความสามารถ และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน
(2) รายละเอียดการทำกิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม
(3) ผลการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีจากสถาบันดนตรี อาทิ ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity, ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร (SUFM Music Craftsmanship Certificate (MCC) (ถ้ามี) (สมัครสอบ คลิกที่นี่ / แนวเพลงที่ใช้ในการสอบ คลิกที่นี่)
(4) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่างๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)
(5) ผลงานการประพันธ์เพลงที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือ สื่อออนไลน์ที่มีกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกับเว็ปไซด์กำหนด พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมาและความสำเร็จของผลงาน
(6) คลิปการแสดงความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube  จากนั้นนำ link การแสดงมากรอกใน คลิกที่นี่
(7) เอกสารในข้อ 1-4 และอื่นๆ ให้จัดส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) รอบ 1/1 ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 รอบ 1/2 ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
สถานที่จัดส่ง  :    คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   เลขที่ 22  ถ.บรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กทม. 10170
(วงเล็บมุมซอง (สมัครสอบคัดเลือกฯ ปี 61 สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ รอบ……….)

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ

จำนวนรับ 12 คน

รับสมัครโรงเรียนและวิทยาลัย ในเขตภูมิภาคตะวันตก  ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ จำนวน 28 จังหวัด (กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี) ตลอดจนโรงเรียนที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะดุริยางคศาสตร์ และโรงเรียนภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี”

วิชาที่ใช้ในการทดสอบ

(1) ทฤษฎีดนตรี สัดส่วนคะแนน 30%
(2) โสตทักษะ สัดส่วนคะแนน 30%
(3) ปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ ขับร้อง (รายละเอียดการการสอบ คลิกที่นี่) สัดส่วนคะแนน 40%
(4) สัมภาษณ์ สัดส่วนคะแนน 10%

รอบที่  5 การรับตรง

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.music.su.ac.th/quota

จำนวนที่รับ 5 คน

วิชาที่ใช้ในการทดสอบ
(1) ทฤษฎีดนตรี
(2) โสตทักษะ
(3) ปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ ขับร้องดนตรีคลาสสิก/สัมภาษณ์

หมายเหตุ กรณีที่การรับแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จำนวนการรับนักศึกษาจะนำไปบวกเพิ่มในรอบถัดไป

Share this :