หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

กรุณาคลิกแต่ละหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด

รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วยการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วยการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

จำนวนรับ  รอบที่ 1/1 จำนวน 5 คน รับสมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร www.admission.su.ac.th

 รอบที่ 1/2 จำนวน 5 คน รับสมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร www.admission.su.ac.th

ขั้นตอนการพิจารณาในรอบที่ 1/1 และ 1/2

รอบที่ 1/1   พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เข้าสอบสัมภาษณ์

รอบที่ 1/2   พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เข้าสอบสัมภาษณ์

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย

(1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา
(2) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่างๆ
(3) รายละเอียดการทำกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม
(4) คลิปแนะนำตัวผู้สมัครความยาว 2 นาที แนะนำชื่อพร้อมประวัติส่วนตัวและกิจกรรมที่เคยทำในระหว่างการศึกษา  บอกเหตุผลที่เลือกเข้าศึกษาในสาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง บอกสิ่งที่มุ่งหวังหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยให้อัพโหลดคลิปลงใน YouTube  จากนั้นนำ link มากรอก คลิกที่นี่
(5) เอกสารในข้อ 1-4 และอื่นๆ ให้จัดส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) รอบ 1/1 ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 รอบ 1/2 ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
สถานที่จัดส่ง  :    คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   เลขที่ 22  ถ.บรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กทม. 10170
(วงเล็บมุมซอง (สมัครสอบคัดเลือกฯ ปี 61 สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง รอบ……….)

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ

จำนวนรับ 5 คน

รับสมัครโรงเรียนและวิทยาลัย ในเขตภูมิภาคตะวันตก  ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ จำนวน 28 จังหวัด (กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี) ตลอดจนโรงเรียนที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะดุริยางคศาสตร์ และโรงเรียนภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี”

วิชาที่ใช้ในการทดสอบ

(1) คะแนนวิชาสามัญ (ภาษาไทย,สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ)
(2) คะแนน GAT
(3) คะแนน PAT 1
(4) สอบสัมภาษณ์ (Portfolio ถ้ามี)
(5) สำเนาผลการศึกษา (Transcript) GPA 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission

จำนวนรับ 30 คน
เกณฑ์การพิจารณา

(1) คะแนน O-NET (ภาษาไทย,สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ)
(2) คะแนน GAT
(3) คะแนน PAT 1
(4) สอบสัมภาษณ์ (Portfolio ถ้ามี)
(5) สำเนาผลการศึกษา (Transcript) GPA 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

 รอบที่ 5 การรับตรง

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.music.su.ac.th/quota

จำนวนที่รับ 5 คน

วิชาที่ใช้ในการทดสอบ
(1) ทฤษฎีดนตรี
(2) โสตทักษะ
(3) ปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ ขับร้องดนตรีคลาสสิก/สัมภาษณ์

หมายเหตุ กรณีที่การรับแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จำนวนการรับนักศึกษาจะนำไปบวกเพิ่มในรอบถัดไป

Share this :