Music Plus Academy, Silpakorn University

เปิดสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีในระดับกลาง

“ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร (Silpakorn Music Craftsmanship Certificate)”

คลอบคลุมด้านดนตรีใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาการแสดงดนตรี สาขาดนตรีแจ๊ส และสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์

รวมถึงโสตทักษะ ทฤษฎีดนตรี และปฏิบัติเครื่องดนตรี สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

* ปรับรูปแบบใหม่ ผู้สมัครสามารถเลือกสอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ หรือเลือกสอบทั้ง 3 วิชา

คลิกที่นี่เพื่อสมัครสอบ

รอบที่ วันที่รับสมัคร และชำระเงิน วันที่สอบ สถานที่สอบ
9 วันนี้ – 19 ธันวาคม 2561 22 ธันวาคม 2561 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
8 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 17-18 พฤศจิกายน 2561 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
7 1-24 กันยายน 2561 29 กันยายน 2561 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
6 11 – 26 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
5 22 มกราคม – 15 มีนาคม 2561 24-25 มีนาคม 2561 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
4 5 ธันวาคม – 8 มกราคม 2561 13 มกราคม 2561 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
3 24 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2560 18 พฤศจิกายน 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
2 22 กันยายน – 18 ตุลาคม 2560 21 ตุลาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
1 8 – 20 กันยายน 2560 23 กันยายน 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่ มีผู้สมัครในแต่ละรอบไม่ถึงจำนวนที่กำหนด ทางคณะฯ จะยกเลิกการสอบในรอบนั้น และคืนเงินค่าสมัครให้

 

อัตราค่าสมัคร ระดับกลาง (ปรับปรุง)

วิชาที่เปิดสอบ อัตราค่าสมัครสอบ
ทฤษฏีดนตรี  600 บาท
โสตทักษะ 600 บาท
ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ ขับร้อง 1,200 บาท
สมัครสอบทั้ง 3 วิชา 2,000 บาท
***สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ จัดสอบแค่วิชาทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ หากต้องการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี/ ขับร้อง สามารถสมัครสอบของสาขาการแสดงดนตรี หรือ ดนตรีแจ๊ส

ชำระค่าสมัครสอบเป็นเงินสดได้ที่

อาคาร Music Plus Academy, Silpakorn University คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ซ.บรมราชชนนี 41 ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์

“Silpakorn School of Music Project ระยะที่ 6” เลขที่ 058-0-38546-9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-926-9178, 02-880-8660

รายละเอียดการเตรียมสอบประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร

Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC)

สาขาวิชาการแสดงดนตรี

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ update 11 ธ.ค.2561

แนวเพลงสอบปฏิบัติ (ตามการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ)

สาขาวิชาการแสดงดนตรี

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

 

Share this :