กำหนดการสอบ Silpakorn University Music Craftsmanship Certificate รอบที่ 4

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

สาขาวิชา เครื่องดนตรี เวลา  สถานที่
สาขาวิชาการแสดงดนตรี ทุกเครื่องดนตรี 11.30 น. เป็นต้นไป ห้อง 106 อาคารคณะดุริยางคศาสตร์
 สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  ทุกเครื่องดนตรี 10.00-12.00 น. สอบทฤษฎีและโสตทักษะ  ห้อง 202 อาคารคณะดุริยางคศาสตร์
13.00 น. สอบปฏิบัติ

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

สาขาวิชา เครื่องดนตรี เวลา  สถานที่
 สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  ทุกเครื่องดนตรี 10.00-12.00 น. สอบทฤษฎีและโสตทักษะ  ห้อง 201 อาคารคณะดุริยางคศาสตร์
13.00 น. สอบปฏิบัติ   ห้อง 407 อาคารคณะดุริยางคศาสตร์

Share this :