ที่ปรึกษาคณะดุริยางคศาสตร์

aj-karn
เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา

aj-karn
อาจารย์จิรพรรณ อังศวานนท์
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

aj-karn
อาจารย์อนันต์ ลือประดิษฐ์
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา


ผู้บริหารคณะดุริยางคศาสตร์


อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ
ตำแหน่ง: คณบดี

aj-karn
อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร


อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

aj-komtarm
ผศ.คมธรรม ดำรงเจริญ
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

aj-pimchanork
ผศ.ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

Pizza1
อาจารย์ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

aj-pongpat
อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

ประธานหลักสูตร


อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ
ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการแสดงดนตรี


อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

aj-karn
อาจารย์กานต์ สุริยาศศิน
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์
ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

aj-arkaras

ผศ.ดร.เอกราช เจรฺิญนิตย์
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรสาขาสังคีควิจัยและพัฒนา

 

คณะกรรมการอำนวยการคณะดุริยางคศาสตร์

อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ตำแหน่ง: ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรุงแสง ลักษณบุญส่ง ตำแหน่ง: กรรมการ
นายนพพร วิฑูรชาติ ตำแหน่ง: กรรมการ
อาจารย์สดับพิณ รัตนเรือง ตำแหน่ง: กรรมการ
คณบดีคณะดุริยางคศาสต์ อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ ตำแหน่ง: คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
อาจารย์ทัศนา นาควัชระ ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ ตำแหน่ง: กรรมการ
นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ ตำแหน่ง: เลขานุการ
นางพิจิตรา บัวบาล ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Share this :