ที่ปรึกษาคณะดุริยางคศาสตร์

aj-karnอาจารย์จิรพรรณ อังศวานนท์
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

aj-karn
อาจารย์อนันต์ ลือประดิษฐ์
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา

ผู้บริหารคณะดุริยางคศาสตร์

ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ
ตำแหน่ง: คณบดี

อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์กิตติธัช สำเภาทอง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.นลิน เพ็ชรอินทร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ
ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการแสดงดนตรี

ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

 อาจารย์ ดร.กานต์ สุริยาศศิน
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

ผศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์
ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

ผศ.ดร.ยศ วณีสอน
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรสาขาสังคีควิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการอำนวยการคณะดุริยางคศาสตร์

คณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์

 

Share this :