ที่ปรึกษาคณะดุริยางคศาสตร์

aj-karn
อาจารย์จิรพรรณ อังศวานนท์
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

aj-karn
อาจารย์อนันต์ ลือประดิษฐ์
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา

ผู้บริหารคณะดุริยางคศาสตร์


ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ
ตำแหน่ง: คณบดี


อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์


ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ


อาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


อาจารย์กิตติธัช สำเภาทอง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ.ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย


อาจารย์ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อาจารย์ ดร.นลิน เพ็ชรอินทร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ประธานหลักสูตร


อาจารย์อลิสา วัชรประภาพงศ์
ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการแสดงดนตรี


ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส



อาจารย์ ดร.กานต์ สุริยาศศิน

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์


ผศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์
ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง


ผศ.ดร.ยศ วณีสอน
ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรสาขาสังคีควิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการอำนวยการคณะดุริยางคศาสตร์

คณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์

 

Share this :