ติดต่อสอบถาม

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรม
งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
สายตรง 02880 7957 , สายตรง 02424 5526 สายตรง 02424 5505
ภายใน 02424 5623, 02424 5602 ภายใน 02424 5623, 02424 5602 ต่อ 11 ภายใน 02424 5526, 02424 5602 ต่อ 15
 • คุณสุพัตรา แจ่มด้วง 083 927 7017
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 028808660
 • งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
 • งานกิจการนักศึกษา
 • สาขาวิชาการแสดงดนตรี ต่อ 30
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานกิจกรรมดนตรี (ภายในคณะฯ) 020019292
 • สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ต่อ 16
 • งานบุคคลและสารบรรณ
 • งานแนะแนวการศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ต่อ 30
 • งานพัสดุ
 • งานทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมรัฐบาล (กยศ.)
 • สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา (ปริญญาโท)
  ต่อ 14
 • งานการเงินและการบัญชี ต่อ 11
 • งานโสตทัศน์
 • งานวิจัยและสร้างสรรค์ 028808660
 • งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 16
 • ห้องสมุดดนตรี ต่อ 21
 • งานสารสนเทศ ต่อ 16
 • ห้องบริการ ยืม-คืน เครื่องดนตรี ต่อ 23
 • งานอาคารสถานที่
 • ห้องบันทึกเสียง ต่อ 24