ติดต่อสอบถาม

Contact Us
First

 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 02 4245602, 024245623, 024245505, 024245526

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร  กิจการนักศึกษา และงานบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี
 • เบอร์ตรง 028808660
 • ฝ่ายงานบริหาร ต่อ 10
 • งานกิจกรรมดนตรี 16
 • งานกิจการนักศึกษา ต่อ 15
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่
 • ปริญญาโท ต่อ 14
 • งานการเงินและการบัญชี พัสดุ ต่อ 11
 • Music Plus Academy 
 • เบอร์ตรง 020019292
 • มือถือ 0879269178
 • งานทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมรัฐบาล (กยศ.) ต่อ 15
 • งานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 30
 • งานบุคคลและสารบรรณ 
 • เบอร์ตรง 028808660
 • คุณสุพัตรา แจ่มด้วง 083 927 7017
 • งานบัณฑิตศึกษา
 • สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
 • (ปริญญาโท) ต่อ 14

 • งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 • เบอร์ตรง 028808660
 • งานวิจัยและสร้างสรรค์
 • เบอร์ตรง 028808660

 • งานอาคารสถานที่ ต่อ 22
 • ห้องสมุดดนตรี ต่อ 21