สาขาวิชาการแสดงดนตรี
(Bachelor of Music Program in Performance)

 

 

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
(Bachelor of Music Program in Jazz Studies)

 

Rattana-Wongsansern

ผศ.รัตนะ วงศ์สรรเสริญ
Asst.Prof.Rattana Wongsansern

 

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
(Bachelor of Music Program in Commercial Music)

 

 

สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
(Bachelor of Arts Program in Entertainment Business and Music)

 

Worapon-Kanweerayothin

ผศ.วรพล กาญจน์วีระโยธิน
Asst.Prof.Worapon Kanweerayothin

อ.วรุตม์ ภาสุรกุล
Warute Pasurakul

 

สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา
(Music Research and Development)

 

 

Share this :