สาขาวิชาการแสดงดนตรี
(Bachelor of Music Program in Performance)

อ.กฤษณ์ วาสนาสุข 
(Electone)

อ.จิรพัฒน์ แพรประเสริฐ
(Euphonium)

อ.ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์
(Philosophy of Music)

อ.ดร.ตรีทิพ กมลศิริ
(Keyboard Skills for Pianists; Piano Literature)

อ.นฤป เพชรรักษ์ 
(Percussion)

อ.พงศธร สุรภาพ
(Double Bass)

aj_user_empty

อ.ดร.ภาวศุทธิ์
พิริยะพงษ์รัตน์ 
(Ensemble -Voice)

อ.วานิช โปตะวนิช
(Trumpet)

อ.สรพจน์ วรแสง
(Trombone)

อ.สิทธิชัย อ่องสะอาด 
(Trombone)

อ.สุพัฒน์ หาญพัฒนชัย 
(Saxophone)

อ.อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ  
(Orchestration)

อ.อลงกรณ์ กมลงาม
(Trumpet)

Mr.Leon Koudelak 
(Guitar)

Mr.Philips Conrad  Leofric 
(Large Ensemble -String)

 

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
(Bachelor of Music Program in Jazz Studies)

อ.-กฤษฎิ์-นันทะราช

อ.กฤษฎิ์ นันทะราช  
(Electric Guitar)

อ.ชัยรัตน์ พรอำนวย 
(Electric Guitar)

อ.-ณรงค์วรรธ-เมฆทิพย์พาชัย

อ.ณรงค์วรรธ
เมฆทิพย์พาชัย 

(Keyboard)

อ.-ณัช-กาญจนธนเศรษฐ

อ.ณัช กาญจนธนเศรษฐ
(Voice)

อ.ทรงวุฒิ เรืองจันทร์
(Keyboard)

อ.-ธนรัตน์-ไชยชนะ

อ.ธนรัตน์ ไชยชนะ 
(Electric Bass )

อ.-บัณฑิตา-ประชามอญ

อ.บัณฑิตา ประชามอญ
 (Voice)

อ.พรชาติ-วิริยะภาค

อ.พรชาติ วิริยะภาค
(Double Bass)

อ.-พฤฒิกา-แจ้งรัตนตระกูล

อ.พฤฒิกา แจ้งรัตนตระกูล 
(Voice)

อ.-ไพรัช-ลูกจันทร์

อ.ไพรัช ลูกจันทร์  
(Piano)

อ.-ภารวี-สมบัติศิริ

อ.ภารวี สมบัติศิริ
(Voice)

อ.-เมธาดา-ดามาพงษ์

อ.เมธาดา ดามาพงษ์
(Voice)

อ.ลักขชัย กฤชน้อย 
(Saxophone)

อ.วานิช โปตะวนิช  
(Large Jazz Ensemble and Trumpet)

อ.-วารินทร์-ถาธัญ

อ.วารินทร์ ถาธัญ 
(Electric Bass)

อ.-ศิริวัฒน์-เปลี่ยนสันเทียะ

อ.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนสันเทียะ 
(Double Bass)

อ.-สมพล-ผดุงแสง

อ.สมพล ผดุงแสง 
(Electric Guitar)

อ.-สรเสกข์-ศรีวิภานนท์

อ.สรเสกข์ ศรีวิภานนท์ 
(Saxophone)

อ.สรพจน์ วรแสง 
(Trombone)

อ.-สร้างสรรค์-วัฒนกุล

อ.สร้างสรรค์ วัฒนกุล 
(Piano)

อ.-สิทธิพงศ์-สินธุปี

อ.สิทธิพงศ์ สินธุปี
(Drums)

อ.-อรรถพล-หมั่นเจริญ

อ.อรรถพล หมั่นเจริญ 
(Voice)

อ.-อาณัติ-เอี่ยมวงศ์ศรีกุล

อ.อาณัติ เอี่ยมวงศ์ศรีกุล
 (Electric Guitar)

อ.อนันต์ ลือประดิษฐ์ 
(Jazz Literature )

Melito-Garcia

Melito Garcia
 (Drums)

Lester Estaban 
(Drums)

Martin-Mueller

Martin Mueller 
(Double Bass)

อ.พีร์ นาคะประวิง
(Electric Guitar)

 
อ.ปรีดิพัทธ์ คำพันธ์
(Drums)

 

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
(Bachelor of Music Program in Commercial Music)

 

aj_user_empty

อ.กมล อึ้งศรีวงษ์
(Instrumental  Repair)

aj_user_empty

อ.จตุรงค์ หิรัญกาญจน์
(Photography for  Music)

aj_user_empty

อ.ตรัย ภูมิรัตน 
(Song Writing)

อ.-ธนรัตน์-ไชยชนะ

อ.ธนรัตน์ ไชยชนะ 
(Commercial Music Composition)

aj_user_empty

อ.ธนรัตน์  ธิติโรจนา 
(ProducerPractice IV)

aj_user_empty

อ.นพพล เช็ง
( Independent Study)

aj_user_empty

อ.นิกร แซ่ตั้ง
(Producer  Practice)

aj_user_empty

อ.ปฏิ กรวิกดรงค์
(Graphic Design for Music)

aj_user_empty

อ.ประภพ ชมถาวร
(Song  writing)

อ.ประภาวรรณ
ตระกูลเกษมสุข

(Campaign)

aj_user_empty

อ.พงศ์พรหม
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

(Producer  Practice)

อ.ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา
(Music and the World Wide Web)

aj_user_empty

อ.รังสรรค์ ปัญญาใจ
(Producer Practice VI)

อ.วรงค์ ราชปรีชา
(Applied Sonic Art)

aj_user_empty

อ.วรรธนา วีรยวรรธน
(Song  Writing )

aj_user_empty

อ.วิโรจน์ สถาปนาวัตร 
(Electric Bass)

aj_user_empty

อ.ศรัณยู เนินทราย
(Producer Practice VI,VIII)

aj_user_empty

อ.สถาปัตย์ ธีระนิตยภาพ
(Campaign)

aj_user_empty

อ.สหัสนันทน์ เวชชพิทักษ์
(Keyboard and Piano)

aj_user_empty

อ.โสฬส ปุณกะบุตร
 (Producer  Practice)

aj_user_empty

อ.สุดเขต เพชราบรรพ์
( Video Production for Music)

aj_user_empty

อ.อัญชิษฐา
พงษ์ศริรยาภรณ์

(Choral singing and Voice)

อ.-อาณัติ-เอี่ยมวงศ์ศรีกุล

อ.อาณัติ เอี่ยมวงศ์ศรีกุล
 (Electric Guitar)

Lester Estaban
(Drums)

 

 

สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
(Bachelor of Arts Program in Entertainment Business and Music)

 

อ.ชณิตรา อาชวกุล
(Business Ethics)

อ.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร 
(Sponsorship Management)

อ.ณัฐนันท์  ถิระวิศาลศักดิ์
(Music with Fashion Marketing)

อ.ดร.ณัฐพล
ประดิษฐผลเลิศ

(Entrepreneurship and Business Entertainment Development)

อ.ต่อพงศ์  จันทบุปผา 
 (Artist Management)

อ. ธนพัธน์  พรเจริญ
(History of Music)

อ.ธนัญชัย ชนะโชติ
(Digital Media Management)

อ.ธีรเดช  หุนสนอง
(History of Contemporary Music)

 อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
 (Entertainment and Music Marketing II)

อ.ประภาวรรณ
ตระกูลเกษมสุข

(Introduction to Public Relations)

อ. ปิยะพงษ์  หมื่นประเสริฐดี
(Entertainment and Music Sales Promotion Strategies)

อ.พิเศษ จียาศักดิ์
(Law of Music and Entertainment Business)

อ.ศุภสิทธิ์ พูลภิญโญ
(Music and Production Business)

อ.ดร.สรัญ ฐิตะวสันต์
(Music  Business Trends and Strategies)

อ.สามขวัญ  ตันสมพงษ์
 (Promotion Entertainment Management)

อ.ดร.สันติธร  ภูริภักดี
(Entrepreneurship and Business Entertainment Development)

อ.อมรฤทธิ์ สำราญภูติ 
(Management Advertising and Agency)

อ.อรรถพล กางประพันธ์
(Creative Business and Production)

อ.อรัญญา  อุดมวิชัยวัฒน์
(Introduction to Project  Management; Live Performance  Management)

อ.ชัชมนต์ สมาร์ท
(Integrated Marketing Communications for Entertainment Business
Live Performance  Management)

 

สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา
(Music Research and Development)

อ.ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์
(Philosophy and Aesthetics of Music; Source Studies in Musicology)

อ.ดร.นุกูล  แดงภูมี
(Music Production Budgeting; Music Industry)

อ.ปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี
(Web Marketing for Music Business)

อ.พิเศษ จียาศักดิ์
(Media and Entertainment Law)

อ.ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา
(Sonic Arts)

อ.ดร.สรัญ ฐิตะวสันต์
(Project and Business Plan Mangement)

อ.สิรเศรฐ ปัณฑุรอัมพร
(Performance Practice of Music Since 1900; Music Theory Since 1900)

Share this :