ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ

ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วัน 9 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

Share this :