ขอแสดงความยินดี กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ วณีสอน
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ในสาขาวิชาดนตรีตะวันตก

Share this :