ขอแสดงความยินดี กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิชัย เลิศสถากิจ
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

Share this :