คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ในสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

Share this :