คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ในสาขาวิชาธุรกิจดนตรี
Share this :