ขอแสดงความยินดี ผศ.วรพล กาญจน์วีระโยธิน

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์วรพล กาญจน์วีระโยธิน

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ในสาขาวิชาการแสดงดนตรี

woraphon

Share this :