กำหนดการสอบ Silpakorn University Music Craftsmanship Certificate รอบที่ 2

สาขาวิชา เครื่องดนตรี วัน/เดือน/ปี เวลา  สถานที่
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ทุกเครื่องดนตรี ส. 21 ต.ค.2560 10.00 น. เป็นต้นไป ห้อง 202 อาคารคณะดุริยางคศาสตร์ (ตึกใน)
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ทุกเครื่องดนตรี ส. 21 ต.ค.2560 10.00 น. เป็นต้นไป ชั้น 5 หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ  อาคารคณะดุริยางคศาสตร์ (ตึกใน)
สาขาวิชาการแสดงดนตรี Violin ศ. 20 ต.ค.2560 14.00 น. เป็นต้นไป ห้อง 201 อาคารมิวสิคพลัส คณะดุริยางคศาสตร์ (ตึกนอก)
Piano อ. 24 ต.ค.2560 15.00 น. เป็นต้นไป ห้อง 105 อาคารคณะดุริยางคศาสตร์ (ตึกใน)
Percussion
Guitar Classic
Voice
 พ. 25 ต.ค.2560  13.00 น. เป็นต้นไป ชั้น 5 หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ อาคารคณะดุริยางคศาสตร์ (ตึกใน)
Share this :