แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนการเปิดหลักสูตรและรับนักศึกษา

แผนบริหารและพัฒนาหลักสูตร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงานการเรียนการสอน

แผนการจัดการความรู้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงานจัดหาและบำรุงรักษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และอาคารสถานที่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Share this :