คู่มือ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คู่มือ CHE QA Online System

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

หลักฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ตัวบ่งชี้ที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2(3) ผลงานทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ปีการศึกษา 2558

หลักฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2559

หลักฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
 • กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี
 • รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดนตรีแจ๊ส
 • รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
 • รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
 • รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
 • รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560  
หลักฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประเมินบัณฑิต

ภาวะการมีงานทำ

FTES

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร

 

รางวัลและเกียรติยศ

เผยแพร่ผลงาน นศ.ป.โท

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
21-สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา-มหาวิทยาลัยศิลปากร
logo che th
23-สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ
 
สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)
 

 

Share this :