นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร์

คณะดุริยางคศาสตร์ ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555 – 2559 ดังมีรายละเอียดดังนี้

  1. พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นไปตามเป้าประสงค์และนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์
  2. ส่งเสริมให้มีการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และให้มีการบูรณาการภารกิจ 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามปณิธานของมหาวิทยาลัย และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
  3. ส่งเสริมให้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา และนำผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  4. สนับสนุนให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมและได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยการนำเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx และการจัดทำ SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA มาเป็นกรอบในการบริหารจัดการ
  5. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสะดวกต่อการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นระบบ และได้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทุกระดับ
  6. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบันเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
  7. ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษา และนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกและศิษย์เก่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  8. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) ให้มีความรู้ เจตคติที่ดีและเกิดพฤติกรรมที่ดี
  9. ส่งเสริมการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สากล
Share this :