ประกาศ (กรุณาอ่านประกาศ)

»  ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีการรับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ประจำปีการศึกษา 2561  ครั้งที่ 2 (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)
 

»  ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีการรับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ประจำปีการศึกษา 2561  ครั้งที่ 1 (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ชื่อหลักสูตร จำนวนรับ (คน)
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี) ดศ.บ. (การแสดงดนตรี) B.M.(Performance)  (รายละเอียดการสอบปฏิบัติ) 20 10
2. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีแจ๊ส) ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส) B.M.(Jazz Studies)  (รายละเอียดการสอบปฏิบัติ) 20 20
3. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีเชิงพาณิชย์) ดศ.บ. (ดนตรีเชิงพาณิชย์) B.M.(Commercial Music)  (รายละเอียดการสอบปฏิบัติ) 20 20
4. ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ดนตรีและธุรกิจบันเทิง) ศศ.บ. (ดนตรีและธุรกิจบันเทิง) B.A.(Music and Entertainment Business) - 30
รวม (ประมาณ) 60 80

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.music.su.ac.th (admissions) 25 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2561 16 - 26 ก.ค. 2561
ชำระค่าสมัคร 25 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2561 16 - 27 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ และปฏิบัติดนตรี www.music.su.ac.th 12 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561
วันสอบพร้อมสัมภาษณ์
  • สอบทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ และปฏิบัติดนตรี พร้อมสอบสัมภาษณ์ (สาขาวิชาการแสดงดนตรี สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์)
  • สอบข้อเขียน พร้อมสอบสัมภาษณ์ (สาขาวิชาดนตรีและธุุรกิจบันเทิง) (เปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
14 - 15 ก.ค. 2561 4 - 5 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 19 ก.ค. 2561 7 ส.ค. 2561
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซด์ www.reg.su.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคาร 22 - 26 ก.ค. 2561 8 - 12 ส.ค. 2561
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบของแต่ละเครื่องดนตรี และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ได้ที่ http://www.music.su.ac.th ตามวันที่กำหนด
  : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งที่ http://www.music.su.ac.th