ประกาศ (กรุณาอ่านประกาศ)

»  ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ประจำปีการศึกษา 2560  (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)
 


ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
การรับสมัคร      
» รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.music.su.ac.th (admissions)
» ชำระค่าสมัคร ผ่าน “ธนาคารกรุงไทย” เท่านั้น
» ตรวจสอบการชำระเงิน ที่ www.music.su.ac.th (adminissions)
» ภายหลังการชำระเงินแล้วไม่เกิน 5 วัน (พร้อมดูรายละเอียด
   การสอบปฏิบัติ สำหรับหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต)
8 ก.ย.59-31 ต.ค.59 15 พ.ย.59–29 ธ.ค.59 6 ก.พ.60–31 มี.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ / กำหนดการสอบของแต่ละเครื่องเอก 7 พ.ย.59 9 ม.ค.60 10 เม.ย.60
กำหนดวันสอบคัดเลือก      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
วันสอบข้อเขียน 12 พ.ย.59 21 ม.ค.60 22 เม.ย.60
วันสอบสัมภาษณ์ 26 พ.ย.59 4 ก.พ.60 6 พ.ค.60
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต      
วันสอบทฤษฎีดนตรี/โสตทักษะ 12 พ.ย.59 21 ม.ค.60 22 เม.ย.60
วันสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/สัมภาษณ์      
» สาขาการแสดงดนตรี และ สาขาดนตรีแจ๊ส 19-20 พ.ย.59 28-29 ม.ค.60 29-30 เม.ย.60
» สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ 26-27 พ.ย.59 4-5 ก.พ.60 6-7 พ.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
» สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง 30 พ.ย.59 7 ก.พ.60 15 พ.ค.60
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต      
» สาขาการแสดงดนตรี และ สาขาดนตรีแจ๊ส 30 พ.ย.59 7 ก.พ.60 15 พ.ค.60
» สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ 6 ธ.ค.59 14 ก.พ.60 15 พ.ค.60
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ผ่านทางธนาคารกรุงไทย
ตามหมายเลขบัญชีที่กำหนดในประกาศ ทุกสาขาวิชา
ภายใน 27 ธ.ค.59 ภายใน 2 มี.ค.60 ภายใน 31 พ.ค.60
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบของแต่ละเครื่องดนตรี และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ได้ที่ http://www.music.su.ac.th ตามวันที่กำหนด
  : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งที่ http://www.music.su.ac.th