ด้านการวิจัย-งานสร้างสรรค์

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดำเนินงานจัดทำระบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันแลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติ มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่างๆ และมีระบบสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์สร้างงานวิจัย/งาน สร้างสรรค์

 

กองทุนวิจัยสร้างสรรค์

research_manual

คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุน การวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

 

งานวิจัยสร้างสรรค์
งานเผยแพร่

 

ตีพิมพ์,จัดพิมพ์

 

Share this :