ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชื่อโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน

เอกสาร/บทคัดย่อ

เงาที่แปรเปลี่ยน ; โครงการสารคดีเชิงทดลอง กรณีศึกษาหนังใหญ่วัดขนอน อำเภอธาราม จังหวัดราชบุรี อ.ดร.อโณทัย นิติพน  อ.อานนัท์ นาคคง และDr.Jean David, Stephane Caillouet music player5
 งานสร้างสรรค์ Saxophone emotion Vol.1  อ.กานต์ สุริยาศศิน, อ.มณพ วโรนิภาส  music player5
 งานสร้างสรรค์ประพันธ์เพลงเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน  อ.กานต์ สุริยาศศิน, อ.มณพ วโรนิภาส  music player5
 การผลิตเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์ ในโครงการ Big Dream 5  อ.กานต์  สุริยาศศิน  music player5
 บทเพลงแตรวงชาวบ้านในสังคมไทย  อ.อานันท์ นาคคง  music player5
 สังคีตลักษณ์และเทคนิคการเดี่ยวทรัมเปตเพลง Concertino for Trumpet and Strings
ประพันธ์โดย พลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช
 อ.เลิศเกียรติ  จงจิรจิต music player5
 การตีความบทเพลง Suite Persane โดย Andre Caplet  อ.ดำริห์  บรรณวิทยกิจ  music player5
 “แบงคอก เอจ” โดย แดนฟิลิปส์ แบงคอกทริโอ และแขกรับเชิญ ยาคอบ ไดน์เซ็น  อ.ชนุตร์  เตชธนนันท์ และอ.Daniel James Phillips  music player5
 การศึกษาปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอนทางด้านดนตรีแจ๊ส ของนักเรียนผู้พิการทางสายตาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร  อ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ  music player5
 ตำราเรียนคลาริเนตและแบบฝึกหัดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  อ. ดร.ยศ  วณีสอน  music player5
 ผลงานซีดีบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับวงแจ๊สออร์เคสตรา  อ.ศักดิ์ศรี  วงศ์ธราดล music player5
 การวิเคราะห์เพลง 25 บท ของคาร์คาสซี เพื่อการประพันธ์เพลง  ผศ.เอกราช เจริญนิตย์ music player5
 ศึกษากระบวนการการฝึกซ้อมและการบรรเลงรวมวงซิมโฟนิคแบนด์ กรณีศึกษาการบรรเลง
ร่วมกับวง Hongkong Chamber Wind Philharmonia
 อ.เลิศเกียรติ จงจิรจิตร  music player5
 งานเรียบเรียงเสียงประสานเพลง Concertino for Flute ของ Chaminade
เป็นวงซิมโฟนิคแบนด์
 อ.วรพล  กาญจนวีระโยธิน music player5
 การศึกษาองค์ความรู้จากกิจกรรมการแข่งขันและผลกระทบต่อผู้เข้าแข่งขันการ
แข่งขันคลาริเนตชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556
 อ.ดร.ยศ  วณีสอน  music player5
 งานสร้างสรรค์เพลงประกอบสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว “Green Innovations towards
Quality of Life through Creativity
 อ.สำเภา  ไตรอุดม music player5
 พระอภัยมณี: การดัดแปลงดนตรีจากวรรณกรรมไทยสำหรับคลาริเนตและปี่แน  อ.ดร.ยศ วณีสอน, Dr.Jean David, Stephane Caillouet  music player5
 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในอุตสาหกรรมบันเทิง
 อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ราชรักษ์ music player5
 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งวง Feroci Philharmonic Winds ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  อ.วรพล กาญจน์วีระโยธิน, อ.ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง
อ.สุปรีติ อังศวานนท์
music player5
 งานสร้างสรรค์บทเพลง Rittrato di Feroci อ.สินนภา สารสาส music player5
งานสร้างสรรค์เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับวงเครื่องลม  อ.เลิศเกียรติ จงจิรจิต  music player5
การตีความบทเพลง Extreme Beethoven โดย Johan de Meij  อ.ดร.ยศ  วณีสอน music player5
 ผลงานสร้างสรรค์ ซีดีเพลงและวีดีโอ “Sunny trio and tha Vox”  อ.รัตนะ  วงศ์สรรเสริญ  music player5
 การสร้างสื่อออน์ไลน์ด้วยโปรแกรมไฮป์ : วิชาโสตทักษะในระดับปริญญาตรี  อ.สำเภา  ไตรอุดม music player5
 บทประพันธ์เพลง ดนตรีศิลปากร 4 วิทยาเขต สำหรับการบรรเลงรวมวงกีตาร์  ผศ.ดร.เอกราช  เจริญนิตย์  music player5
 ASIAN AESTHETICS AND COMPOSITIONAL METHODS OF  CHINARY UNG
IN “INNER VOICES”, “STILL LIFE AFTER DEATH” AND “SEVEN MIRRORS
 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  วงศ์ธราดล music player5
 การผลิตเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์ โครงการแสดงละครเวที AEC ปีที่ 3”  อ.กานต์  สุริยาศศิน  music player5
 ศึกษาวิเคราะห์วิธีการสอนฟลูต  ของ Trevor Wye  อ.วรพล  กาญจนวีระโยธิน  music player5
 งานสร้างสรรค์บทเพลงหน้าพระลาน  อ.ดำริห์ บรรณวิทยกิจ music player5
 งานสร้างสรรค์บทเพลงSummer Sky  ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  วงศ์ธราดล  music player5
 การตีความบทเพลง “The Four Seasons” ประพันธ์โดย Antonio Vivaldi
ในทัศนะของทัศนา นาควัชระ
 อ.ทัศนา  นาควัชระ  music player5
 วิธีการสอนทักษะดนตรีตามแนวทางของ ดมิทรี ซิทโกเวทสกี้, โวลแฟรม  คริสต์,
และ ราฟาเอล คริสต์
 อ.ดร.พรพรรณ บรรเทิงหรรษา, อ.ดร. ภัทรภร ผลิตากุล,
อ.เดวิด อับบราฮัม ยัน
music player5
 งานสร้างสรรค์เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงพระราชนิพนธ์   สำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม  อ.กานต์ สุริยาศศิน music player5
 งานสร้างสรรค์บทเพลง “ดนตรีสามัคคี สดุดีองค์ราชันย์”  อ.จามร ศุภผล  และอ.กิตติคุณ สดประเสริฐ music player5
 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่อง คลังข้อมูลเสียงจำลอง
เครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน เพื่อการเรียนการสอนปฏิบัติการห้องทดลองทางด้านดนตรีวิทยา
 อ.อานันท์ นาคคง  music player5
 บทประพันธ์เพลง “สายสัมพันธ์” สำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตรา  ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี  วงศ์ธราดล  music player5

 

Share this :