ระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

  1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (ฉบับ 1)
  2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (ฉบับ 2)
  3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ของคณะดุริยางคศาสตร์
  4. ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
  5. ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ เรื่อง ทุนเพื่อการเผยแพร่ นำเสนอ และแสดงผลงาน
  6. ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลหรือเงินสมนาคุณ
  7. ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเขียนหรือแปล ตำรา หนังสือ หรือผลงานวิชาการอื่นที่เทียบเท่าผลงานวิจัย ตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ.
  8. ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี เพื่อการเผยแพร่ ของคณะดุริยางคศาสตร์

 

Share this :