ระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์

 

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์  
  2. การบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  3. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนอุดหนุน รางวัล และค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง
  4. หลักเกณฑ์การดำเนินงานและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  5. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะดุริยางคศาสตร์
  6. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะดุริยางคศาสตร์ ฉบับ 2

 

 

Share this :