คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดำเนินงานจัดทำระบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติ มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่างๆ และมีระบบสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์สร้างงานวิจัย/งาน สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัยสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

surdi-logo
subi
surdi

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

จรรยาบรรณนักวิจัย

สกว

วช

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.

 

Share this :