ละครพันหนึ่งราตรี

SU Piano Departmental Concert 2     ละครพันหนึ่งราตรี
     วันที่ 25 – 27 มกราคม 2556 
     ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร   
Share this :