กิจกรรมนักศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553 – 2554

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
มาตรการที่ผลักดัน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรการที่ 1 เสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรการที่ 2 เสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ด้านต่างๆ อันเกิดประโยชน์ต่อการเรียน การดำเนินชีวิตให้มีความสุข และปลอดภัย
มาตรการที่ 3 มีการจัดกิจกรรมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะในการเรียนรู้
มาตรการที่ 4 เสริมสร้างนักศึกษาให้มีทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
มาตรการที่ 5 เสริมสร้างให้นักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรการที่ 6 เสริมสร้างนักศึกษาให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
มาตรการที่ 7 เสริมสร้างนักศึกษาให้มีความเป็นไทย
มาตรการที่ 8 เสริมสร้างนักศึกษาให้มีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
มาตรการที่ 9 เสริมสร้างนักศึกษาให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของศิลปะ

 

1308671793_album_09 Freshy book 2011
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1308671793_album_08 แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1308671793_album_031 แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1308671793_album_06 ชมรม
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

Share this :