ทุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะฯ

คณะดุริยางคศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางด้านดนตรี ผู้มีความวิริยะอุตสาหะ ในการศึกษาและมีผลการเรียนดีเด่น ผู้อุทิศตนในการช่วยเหลือกิจกรรมของคณะฯ ตลอดจนผู้ที่มีความต้องการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มความสามารถ  โดยทุนการศึกษาของคณะฯ  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  ซึ่งมีรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา ดังนี้

 1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และ  มหาวิทยาลัย – นักศึกษาที่ได้รับรางวัลโดยการประกวดหรือแข่งขันสามารถขอรับทุนนี้ได้
 2. ทุนสนับสนุนผู้มีความสามารถเป็นเลิศ ในเครื่องมือที่คณะฯ ต้องการ  ประเภททุน 10,000 บาท ถึง 65,000 บาท – นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกด้วยคะแนนตามเกณฑ์ในเครื่องมือที่คณะฯ ต้องการ – นักศึกษาสาขาวิชาการแสดงดนตรีและสาขาวิชาดนตรีแจ๊สจะได้รับทุนต่อเนื่อง หากได้รับค่าระดับคะแนน A  ในวิชาเครื่องมือเอก  และ ค่าระดับคะแนน A ในวิชา  Large Ensemble  หรือ  Jazz Ensemble – นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์จะได้รับทุนต่อเนื่องหากได้รับค่าระดับคะแนน A  ในวิชา  Producer  Practice  และ ค่าระดับคะแนน  A ในวิชา  Commercial  Music  Analysis
 3. ทุนสนับสนุนผู้มีความสามารถทางดนตรีโดดเด่น – นักศึกษาที่ผ่านการสอบการแข่งขันชิงเงินรางวัลสนับสนุนผู้มีความสามารถทางดนตรีโดดเด่นในภาคการศึกษานั้นๆ – จำนวนทุนการศึกษา และจำนวนทุนที่ได้รับ  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินแต่ละสาขา – นักศึกษาสาขาวิชาการแสดงดนตรีและสาขาวิชาดนตรีแจ๊สสามารถสมัครเข้าสอบแข่งขันได้ต้องได้รับค่าระดับคะแนน A  ในวิชาเครื่องมือเอก สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์จะได้รับทุนต่อเนื่องหากได้รับค่าระดับคะแนน A  ในวิชา  Producer  Practice
 4. ทุนเรียนดี ทุนละ  5,000  บาท – จำแนกตามสาขาวิชา  ชั้นปีละ  3  ทุน  ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง  ชั้นปีที่ 4 โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของชั้นปี  จาก GPA รวมเทอมล่าสุด
 5. ทุนสนับสนุนการศึกษา  มอบให้นักศึกษาในแต่ละชั้นปี  1 – 4   และนักศึกษาที่ศึกษาเกินภาคศึกษาปกติ โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ  ดังนี้ 5.1 ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุน 5.2 ทุนกิจกรรม 5.3 ทุนผู้ช่วยสอน 5.4 ประเภททุน

Download : ประกาศทุนฯ

Download : ใบสมัครทุนการศึกษาของคณะฯ


 

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สำหรับนักศึกษา

คณะดุริยางคศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะฯ ได้พัฒนาตนเองด้านการวิจัย   และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ของนักศึกษาของคณะให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยคณะฯ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Download : ประกาศทุนฯ

Download :  แบบขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย ไฟล์ WORD  ไฟล์ PDF

Download :  แบบรายงานการดำเนินงาน ไฟล์ WORD  ไฟล์ PDF


ทุนสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีทุนจำนวนมากทั้งที่เป็นทุนจากภายนอก อาทิ ทุนจากมูลนิธิต่าง ๆ บริษัทห้างร้าน ธนาคาร ผู้มีจิตศรัทธา และทุนที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต ทุนอุดหนุนการศึกษาจากรายได้ของมหาวิทยาลัย และทุนจากงบประมาณแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริจาคทุนให้โดยตรงกับคณะวิชาอีกเป็นจำนวนมาก  โดยทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเพื่อจัดสรรให้แก่นักศึกษาสามารถแยกได้เป็น 6 ประเภท คือ

 1. ทุนการศึกษาจากกองทุน จำนวน 15 กองทุน
 2. ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 9 ทุน
 3. ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ จำนวน 28 มูลนิธิ
 4. ทุนการศึกษาจากบริษัทห้างร้าน จำนวน 4 แห่ง
 5. ทุนการศึกษาจากธนาคาร จำนวน 5 ธนาคาร
 6. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานราชการ จำนวน 10 แห่ง

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองกิจการนักศึกษา ทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตวังท่าพระ โทร. 02-2214333  และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  โทร. 034-255805) หรือที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะ


 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด
 3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด  ดังนี้ 3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิง เป็นต้น 3.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุมหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ ส่วนราชการอื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 3.4 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา 3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3.7 ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studentloan.or.th/loan-kys.php

Download : ข่าวประกาศกยศ. 2556 

Download : คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan

 

หมายเหตุ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวสุพัตรา  แจ่มด้วง  โทรศัพท์  0 2424 5623 ต่อ 15

Share this :