สิทธิการรักษาพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาทุคนทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ชำระเบี้ยประกันคนละ 100 บาทต่อปี ในวันลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น โดยจะได้รับความคุ้มครองดังนี้

1. เสียชีวิต จำนวนเงินเอาประกัน 100,000.00 บาท
2. สูญเสียอวัยวะและสายตา จำนวนเงินเอาประกัน 100,000.00 บาท
3. ทุพพลภาพถาวร จำนวนเงินเอาประกัน 100,000.00 บาท
4. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จำนวนเงินเอาประกัน 15,000.00 บาท (ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท)

เอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
1. กรอกแบบฟอร์มที่หน่วยบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
3. ใบรับรองแพทย์ว่าได้รับอุบัติเหตุ ระบุวันที่ครอบคลุมในใบเสร็จ
4. สำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาบัตรกรมธรรมในแผ่นเดียวกัน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารทุกฉบับต้องมีตัวสะกดชื่อและนามสกุลถูกต้องตรงกัน

มหาวิทยาลัยได้ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในวงเงินไม่เกิน 2,000.00 บาท หลังจากส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว ใช้บัตรนักศึกษารับเงินทดรองจ่ายจากงานคลัง พระราชวังสนามจันทร์ ได้ทุกวันพุทธ เวลา 09.00 – 15.00 น. และวังท่าพระ เวลา 11.00 – 14.00 น. สินไหมเกินกว่า 2,000.00 บาท รอเรียกจ่ายจากบริษัท

วิธีการเบิกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้บริการโปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มที่แนบในแฟ้ม
2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
3.ใบรับรองแพทย์ระบุว่าได้รับอุบัติเหตุและต้องลงวันที่ครอบคลุม ทุกใบเสร็จที่ส่งเบิก จึงจะเบิกได้ครบถ้วน
4. สำเนาบัตรนักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารทุกฉบับ (ใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรนักศึกษา) ต้องมีตัวสะกดชื่อและนามสกุลตรงกัน

หมายเหตุ – ในกรณีที่เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 2,000 บาท รับเงินทดรองจ่าย ได้ที่งานคลัง ทุกวันพุธ 9.00 – 15.00 น. – เกิน 2,000 บาท นิติกรของมหาวิทยาลัยจะติดต่อให้ไปรับหลังจากที่บริษัทจ่ายเงิน(ประมาณ 1-2 เดือน)

การยื่นใบรับรองเหตุเจ็บป่วยของนักศึกษา  คลิกที่นี่

Share this :