สิ่งสนับสนุนการศึกษา

อาคารและสถานที่

fact-building

คณะดุริยางคศาสตร์ มีพื้นที่จัดการเรียนการสอนหลัก ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน และได้ขยายห้องเรียนและห้องปฏิบัติการดนตรีเพิ่มขึ้นไปยังอาคาร SQI บนถนนแจ้งวัฒนะ และศูนย์สื่อสารองค์กร ณ อาคารพาณิชย์ด้านข้าง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น โดยตระหนัก ถึงโอกาสของ นักศึกษาในการมีห้องปฏิบัติการดนตรี รวมถึงอุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นอย่างพอ เพียง เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันทั้งในวงการศึกษาและวิชาชีพดนตรี

อาคาร SQI

fact-sqi

อาคาร SQI ตั้งอยู่บน ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งคณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับความ ร่วมมือ สนับสนุนจากภาคเอกชน ให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการซ้อมดนตรี และปฏิบัติการด้าน ห้องบันทึกเสียงของสาขาวิชา ดนตรี เชิงพาณิชย์ โดยมี

 • ห้องเรียนบรรยาย ความจุ 30 -50 คน จำนวน 2 ห้อง และความจุ 25 คน จำนวน 4 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการรวมวงใหญ่ จำนวน 4 ห้อง
 • ห้องซ้อมดนตรีขนาดเล็ก จำนวน 15 ห้อง
 • ห้องคอมพิวเตอร์ดนตรี จำนวน 1 ห้อง
ศูนย์สื่อสารองค์กร

fact-q

คณะดุริยางคศาสตร์ได้ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น จำนวน 2 คูหา ด้านข้างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็น

 • ห้องพักอาจารย์ จำนวน 5 ห้อง สำหรับอาจารย์ 9 ท่าน
 • ห้องบรรยาย ความจุ 24 คน จำนวน 1 ห้อง และความจุ 32 คน จำนวน 1 ห้อง พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ ครบชุด
 • ห้องเรียนปฏิบัติการวิชาเปียโนพื้นฐานและทักษะคีย์บอร์ด สำหรับนักศึกษากลุ่มละ 12 คน จำนวน 1 ห้อง
 • ห้องซ้อมดนตรีขนาดเล็ก จำนวน 10 ห้อง
 • ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ห้อง
 • พื้นที่พักผ่อนและค้นคว้าสำหรับนักศึกษา ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ และวารสาร ไว้บริการ
ห้องสมุดดนตรี

ห้องสมุดดนตรีของคณะดุริยางคศาสตร์ ประกอบด้วย

 • เอกสารประกอบการสอน ตำราและหนังสือ : 1,241 เล่ม
 • โน้ตเพลง : 1,000 รายการ
 • แผ่นซีดีเพลง : 3,086 รายการ
 • แผ่น VCD และ DVD : 796 รายการ
ฐานข้อมูลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์

fact-lib

คณะดุริยางคศาสตร์ได้นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาสร้างฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการ จัดกระทำให้ สื่อดนตรีทุกประเภทภายในห้องสมุดดนตรี อันได้แก่ CD เพลง, แผ่น VCD/DVD, เทปวีดิทัศน์ และโน้ตเพลง อยู่ในรูปของ Digital Content ที่ผู้ใช้บริการทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ สามารถสืบค้นข้อมูลได้หลากหลาย และรวดเร็ว ผ่าน ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายไร้สายได้ทุกที่ภายในอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ นับเป็นการตอบ สนองความ ต้องการของ ผู้ใช้บริการ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและ ช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดทาง ด้านสถานที่ของคณะฯ ได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันฐานข้อมูลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ของคณะดุริยางคศาสตร์ ประกอบด้วย

 • ข้อมูลเพลงในรูปแบบไฟล์ MP3 จำนวน 36,678 เพลง
 • โน้ตเพลงในรูปแบบ PDF ไฟล์ จำนวน 198 ไฟล์
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรีในรูปแบบไฟล์ MPGE4 จำนวน 64 ไฟล์
 • และมีการพัฒนาเพิ่มเติมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 

Share this :