Life at SUFM

Life at SUFM

SU Symphonic Band pic

student life 6

ชีวิตนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ฯ ตามสโลแกนของหลายมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่วางปณิธานในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ให้รักและเคารพ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และเชื่อฟังในคำสอนของท่านที่กล่าวไว้ว่า “หากนายรักเรา นายก็ทำงาน”  และ “ศิลปะยืนยาว…ชีวิตนั้นสั้น” ดังนั้นนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ทุกคน จะได้รับการฝึกฝนให้มีความรับผิดชอบต่อการทำงานหนักเพื่อให้ได้มาตรฐานขั้นสูงทางวิชาชีพดนตรี  กิจกรรมต่างๆของนักศึกษามุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ และสร้างโอกาสในการแสดงออกด้านดนตรี

การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาของคณะดุริยางค์ฯ ให้บริการวิชาการด้านดนตรีแก่สังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก นับเป็นโอกาสที่ดี ในการพัฒนาบุคลิคภาพ การแสดงออกทางสังคมที่เหมาะ และมีจิตใจกว้างขวางยอมรับผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีในการเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป

นักศึกษาจะได้รับโอกาสเข้าร่วมวงดนตรีกับคณาจารย์ กับศิษย์เก่า และวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ นอกจากนั้นทางคณะฯก็มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี เพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุปัน ภายใต้การบริหารจัดการชองกรรมการนักศึกษาของคณะฯ  กิจกรรมการแข่งขันดนตรีวงเวอร์ริเดียนประจำปี กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรม Playing Sound Around Arts ที่จัดร่วมกับคณะจิตรกรรมฯเป็นต้น

 

Share this :