ประกาศผลคัดเลือกนักวิชาการอุดมศึกาาปฏิบัติการ (งานแผน)