Initial character set: utf8 Current character set: utf8 ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

»ÃСÒÈ (¡ÃسÒÍèÒ¹»ÃСÒÈ)

»  »ÃСÒÈ¡ÒÃÃѺÊÁѤÃÊͺ¤Ñ´àÅ×Í¡ºØ¤¤Åà¢éÒÈÖ¡ÉÒ â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÃѺµÃ§ ËÅÑ¡ÊٵûÃÔ­­ÒºÑ³±Ôµ ¤³Ð´ØÃÔÂÒ§¤ÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡÃ
    »ÃШӻաÒÃÈÖ¡ÉÒ   ¤ÃÑ駷Õè 2 (¤ÅÔ¡à¾×èÍÍèÒ¹»ÃСÒÈ)
 

»  »ÃСÒÈ¡ÒÃÃѺÊÁѤÃÊͺ¤Ñ´àÅ×Í¡ºØ¤¤Åà¢éÒÈÖ¡ÉÒ â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÃѺµÃ§ ËÅÑ¡ÊٵûÃÔ­­ÒºÑ³±Ôµ ¤³Ð´ØÃÔÂÒ§¤ÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡÃ
    »ÃШӻաÒÃÈÖ¡ÉÒ   ¤ÃÑ駷Õè 1 (¤ÅÔ¡à¾×èÍÍèÒ¹»ÃСÒÈ)


ËÅÑ¡Êٵ÷Õèà»Ô´ÃѺÊÁѤÃ

ª×èÍËÅÑ¡Êٵà ¨Ó¹Ç¹ÃѺ (¤¹)
¤ÃÑ駷Õè 1 ¤ÃÑ駷Õè 2
1. ´ØÃÔÂÒ§¤ÈÒʵúѳ±Ôµ (¡ÒÃáÊ´§´¹µÃÕ) ´È.º. (¡ÒÃáÊ´§´¹µÃÕ) B.M.(Performance)  (ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒÃÊͺ»¯ÔºÑµÔ) 20 10
2. ´ØÃÔÂÒ§¤ÈÒʵúѳ±Ôµ (´¹µÃÕá¨êÊ) ´È.º. (´¹µÃÕá¨êÊ) B.M.(Jazz Studies)  (ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒÃÊͺ»¯ÔºÑµÔ) 20 20
3. ´ØÃÔÂÒ§¤ÈÒʵúѳ±Ôµ (´¹µÃÕàªÔ§¾Ò³ÔªÂì) ´È.º. (´¹µÃÕàªÔ§¾Ò³ÔªÂì) B.M.(Commercial Music)  (ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒÃÊͺ»¯ÔºÑµÔ) 20 20
4. ÈÔÅ»ÈÒʵÃìºÑ³±Ôµ (´¹µÃÕáÅиØáԨºÑ¹à·Ô§) ÈÈ.º. (´¹µÃÕáÅиØáԨºÑ¹à·Ô§) B.A.(Music and Entertainment Business) - 30
ÃÇÁ (»ÃÐÁÒ³) 60 80

»¯Ô·Ô¹¡ÒÃÊͺ¤Ñ´àÅ×Í¡ºØ¤¤Åà¢éÒÈÖ¡ÉÒËÅÑ¡ÊٵûÃÔ­­ÒºÑ³±Ôµ »ÃШӻաÒÃÈÖ¡ÉÒ

¡ÒÃÃѺÊÁѤÃÃѺµÃ§ÍÔÊÃÐ ¤ÃÑ駷Õè 1 ¤ÃÑ駷Õè 2
ÃѺÊÁѤ÷ҧÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ ·Õè www.music.su.ac.th (admissions) 25 ÁÔ.Â. - 10 ¡.¤. 2561 16 - 26 ¡.¤. 2561
ªÓÃФèÒÊÁѤà 25 ÁÔ.Â. - 11 ¡.¤. 2561 16 - 27 ¡.¤. 2561
»ÃСÒÈÃÒª×èͼÙéÁÕÊÔ·¸ÔìÊͺ·Äɮմ¹µÃÕ âʵ·Ñ¡ÉÐ áÅл¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕ www.music.su.ac.th 12 ¡.¤. 2561 31 ¡.¤. 2561
ÇѹÊͺ¾ÃéÍÁÊÑÁÀÒɳì
  • Êͺ·Äɮմ¹µÃÕ âʵ·Ñ¡ÉÐ áÅл¯ÔºÑµÔ´¹µÃÕ ¾ÃéÍÁÊͺÊÑÁÀÒɳì (ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃáÊ´§´¹µÃÕ ÊÒ¢ÒÇÔªÒ´¹µÃÕá¨êÊ ÊÒ¢Ò´¹µÃÕàªÔ§¾Ò³ÔªÂì)
  • Êͺ¢éÍà¢Õ¹ ¾ÃéÍÁÊͺÊÑÁÀÒɳì (ÊÒ¢ÒÇÔªÒ´¹µÃÕáÅиØØáԨºÑ¹à·Ô§) (à»Ô´ÃѺÊÁѤäÃÑ駷Õè 2)
14 - 15 ¡.¤. 2561 4 - 5 Ê.¤. 2561
»ÃСÒÈÃÒª×èͼÙéÁÕÊÔ·¸Ôìà¢éÒÈÖ¡ÉÒ¤³Ð´ØÃÔÂÒ§¤ÈÒʵÃì Á.ÈÔŻҡà 19 ¡.¤. 2561 7 Ê.¤. 2561
¼Ùé¼èÒ¹¡ÒÃÊͺ¤Ñ´àÅ×Í¡¢Öé¹·ÐàºÕ¹à»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Ò§àÇçºä«´ì www.reg.su.ac.th áÅЪÓÃÐà§Ô¹¼èÒ¹¸¹Ò¤Òà 22 - 26 ¡.¤. 2561 8 - 12 Ê.¤. 2561
ËÁÒÂà赯 : ÊÒÁÒöµÃǨÊͺÃÒª×èͼÙéÁÕÊÔ·¸ÔìÊͺ ¡Ó˹´¡ÒÃÊͺ¢Í§áµèÅÐà¤Ã×èͧ´¹µÃÕ áÅÐÃÒª×èͼÙéÁÕÊÔ·¸Ôìà¢éÒÈÖ¡ÉÒ¤³Ð´ØÃÔÂÒ§¤ÈÒʵÃìä´é·Õè http://www.music.su.ac.th µÒÁÇѹ·Õè¡Ó˹´
  : ¡Ó˹´¡ÒÃÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¨Ðá¨é§·Õè http://www.music.su.ac.th