อ.ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์

Silpakorn University